Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť Communispace Corporation d/b/a C Space a Promise Corporation Limited t/a C Space (spolu ďalej ako „C Space“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) je zaviazaná rešpektovať vaše súkromie a vaše osobné údaje bude používať len na účely prieskumu trhu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť C Space zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, ktoré získame pri vašom používaní webovej stránky spoločnosti C Space (ďalej len „stránka“) a/alebo on-line komunít na prieskum trhu, ktoré hosťuje a realizuje spoločnosť C Space (ďalej len „komunita“).

Témy:

Naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne prehodnocujeme a akékoľvek aktualizácie umiestnime na túto stránku. Ak urobíme zmeny materiálov v týchto zásadách, poskytneme vám oznam o takýchto zmenách zverejnením revidovaných zásad na tejto stránke a v prípade potreby aj inými prostriedkami. Tieto zásady boli naposledy aktualizované 30. apríla 2018.

Kto sme

Promise Corporation Limited t/a C Space je dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti Communispace Corporation d/b/a C Space. Spoločnosti Promise Corporation Limited a Communispace Corporation sa spoločne označujú v týchto zásadách ako „C Space“. Spoločnosť C Space je popredný poskytovateľ služieb prieskumu trhu. Medzi naše služby patrí realizácia projektov prieskumu trhu (ďalej len „komunít“) v mene našich klientov (ďalej len „zadávateľa“) a tiež poskytovaniestiahnuteľných prehľadov prieskumu trhu a informácií prostredníctvom našich stránok.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme na našich stránkach a prostredníctvom komunít, zvyčajne patria do nasledujúcich dvoch kategórií: Osobne informácie a informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Osobne informácie odkazujú na informácie, ktoré nám umožňujú vedieť, kto ste. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné sa vzťahujú na informácie, ktoré samé o sebe neidentifikujú konkrétnu osobu. Ak budeme kombinovať informácie, ktoré nie sú osobné, s osobnými informáciami, budú sa kombinované informácie považovať za osobné údaje, pokým zostanú kombinované.
Vo všeobecnosti zhromažďujeme o vás prostredníctvom našej stránky osobné údaje, ako je vaša totožnosť a kontaktné údaje, ako je napríklad vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti, pracovná funkcia a adresa spoločnosti. Ak ste účastníkom našich komunít, môžeme o vás zhromažďovať ďalšie osobné údaje, ako je váš dátum narodenia, domáca adresa, telefónne číslo, totožnosť používateľa on-line (napr. účty na sociálnych médiách), rodinný stav a údaje o rodinných príslušníkoch. Prostredníctvom určitých komunít môžeme tiež zhromažďovať obmedzené množstvo citlivých údajov, ako sú zdravotné údaje.
Ďalšie údaje údaje môžu byť zhromažďované automaticky prostredníctvom webových stránok (napríklad adresa IP, vlastnosti prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, informácie o opatreniach vykonaných na našej webovej stránke a dátumy a časy návštev webových stránok).

Kedy a ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti zhromažďujeme osobné údaje, keď nám ich dobrovoľne poskytnete na našej stránke a prostredníctvom našich komunít. Ak nám poskytnete informácie o osobných údajoch, môžeme sa opýtať, či od nás chcete dostávať informácie o budúcich marketingových informáciách a komunikáciu, ako napríklad bulletiny, e-maily alebo iné informácie. Ak chcete, môžete sa rozhodnúť, že túto komunikáciu nebudete dostávať. Ak ste sa už rozhodli prijímať takúto komunikáciu, môžete nás požiadať, aby sme to ukončili kliknutím na odkaz na odhlásenie z akejkoľvek e-mailovej komunikácie alebo odoslaním e-mailu na adresu [email protected]. Spoločnosť C Space môže získať osobné informácie aj od dôveryhodných predajcov, ktorí predtým od vás získali informácie a príslušné povolenie a súhlas.
Okrem toho naša stránka môže používať „súbory cookie“ na zhromažďovanie informácií, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Súbor cookie je malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do vášho prehliadača z webového servera a sú uložené na pevnom disku vášho počítača. Vo všeobecnosti používame súbory cookie na ukladanie informácií, ako napríklad vašej e-mailovej adresy, používateľského mena a/alebo hesla, vašich preferencií a aktivite počas vašej návštevy webových stránok a po nej. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zamietnuť súbory cookie alebo selektívne akceptovať určité súbory cookie úpravou predvolených možností v prehliadači. Ak však vypnete súbory cookie, niektoré vlastnosti a funkcie našich stránok a komunít vám nemusia byť k dispozícii a niektoré stránky sa nebudú zobrazovať správne.
Na našich stránkach a na našich mobilných aplikáciách môžeme použiť nasledujúce typy súborov cookie:
1. Striktne nevyhnutné súbory cookie – „striktne nevyhnutné“ súbory cookie sú potrebné na prevádzku tejto webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú prístup a navigáciu v komunite a umožňujú vám používať základné funkcie a zabezpečené oblasti. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytovať služby, o ktoré ste požiadali. Upozorňujeme, že informácie získané z týchto súborov cookie nepoužívame na marketingové účely, ani na zapamätanie si toho, kde ste boli na internete.
2. Súbory cookie služby Analytics – tieto súbory cookie umožňujú sledovať a analyzovať návštevy stránok a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok pomocou služby poskytovanej službou Google Analytics. Umožňujú zhromažďovať štatistické informácie o našich návštevníkoch, napríklad o tom, či už navštívili stránku predtým a ktoré stránky si prezerali. Tieto informácie sa zhromažďujú anonymne. Neumožňujú nám zistiť, kto ste, ani nespájame žiadne analytické informácie, ktoré zhromažďujeme z týchto súborov cookie, s vašimi osobnými údajmi.
3. Súbory cookie preferencií – tieto súbory cookie sa môžu používať na uloženie vašich osobných preferencií, aby sme si mohli pamätať vaše nastavenia a zobraziť vám pri najbližšej návšteve informácie prispôsobené vašim potrebám. Tieto typy súborov cookie vo všeobecnosti vyžadujú, aby ste sa rozhodli pre uloženie vašich preferencií.
4. Súbory cookie relácie – tieto súbory cookie ukladajú dočasné informácie a umožňujú funkčnosť stránok. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.
5. Súbory cookie tretej strany – tieto súbory cookie môžu byť umiestnené na našej stránke inými spoločnosťami alebo „tretími stranami“. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať údaje, ktoré im umožňujú zobrazovať reklamy na iných stránkach, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy, alebo tieto súbory cookie môžu byť použité na umožnenie funkčnosti aplikácií alebo zariadení tretích strán, ktoré ponúkame na našich stránkach. Ďalšie informácie o týchto súboroch cookie nájdete na príslušnej webovej lokalite tretej strany.

Ako používame vaše osobné údaje

Informácie získané prostredníctvom našej stránky: osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom stránky spoločnosti C Space, použijeme na poskytnutie aktualizácií a marketingových komunikácií o našich službách, ako sú bulletiny alebo e-maily. Vaše informácie môžu byť použité aj na to, aby sme mohli sledovať spôsob používania našich stránok a našich produktov. Informácie, ktoré poskytnete, môžeme tiež kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme samostatne, vrátane informácií, ktoré ste poskytli iným organizáciám (so súhlasom, že sa môžu poskytovať), ako aj s informáciami pre verejnosť. Všetky tieto informácie nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a ako môžeme vylepšiť naše produkty a služby.
Informácie získané prostredníctvom našich komunít: osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom komunít spoločnosti C Space, sa použijú na účely marketingového prieskumu, ako napríklad:
a. na stanovenie toho, či spĺňate kritériá pre danú komunitu,
b. na komunikáciu s vami ohľadne služieb spoločnosti C Space a/alebo vašej účasti v komunite;
c. na prieskum trhu uskutočnený v mene klienta spoločnosťou C Space;
d. na analýzu, hodnotenie a/alebo vylepšenie stránok, služieb a/alebo nástrojov na prieskum trhu spoločnosti C Space.
Osobné údaje získané prostredníctvom komunít nepoužijeme na účely priameho marketingu (ak ste však poskytli svoje informácie spoločnosti C Space iným spôsobom, napríklad prostredníctvom našej stránky, môžeme použiť vaše informácie, aby sme vás kontaktovali, ako je uvedené vyššie).
Za určitých okolností môžu informácie, ktoré poskytnete, obsahovať citlivé údaje (etnický pôvod, príjem, vzdelanie atď.). Spoločnosť C Space zhromažďuje takéto citlivé údaje výlučne na splnenie cieľov spoločnosti C Space a zadávateľa. Zhromažďovanie citlivých údajov umožňuje spoločnosti C Space a zadávateľovi vytvárať vyvážený obraz o komunite týkajúci sa určitej populácie spotrebiteľov alebo jej segmentov. Takéto informácie sa nevyberajú na žiadne diskriminačné účely. Vždy si ponecháte právo neodpovedať na akékoľvek otázky, pri ktorých sa necítite dobre.

Ako chránime vaše informácie

Používame primerané a vhodné technologické a fyzické záruky na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, pričom zohľadňujeme riziká súvisiace so spracovaním a povahou osobných údajov. Dodržiavame všeobecne uznávané štandardy odvetvia, aby sme ochránili informácie, ktoré nám boli poskytnuté, a to počas prenosu aj po ich prijatí. S cieľom zaistiť, aby vaše informácie boli počas prenosu z EHP chránené, sa spoločnosť C Space spolieha na zmluvy v rámci spoločnosti medzi našimi rôznymi pridruženými spoločnosťami, ktoré môžu spracovávať vaše údaje v mene spoločnosti C Space. Ak by ste si chceli kópie týchto zmlúv, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti budeme vaše údaje uchovávať len počas obdobia nevyhnutného na vykonanie našich legitímnych obchodných účelov a na dodržiavanie právnych predpisov. Môžeme však aj naďalej uchovávať anonymné alebo anonymizované údaje, ako sú návštevy stránky, bez identifikačných údajov, aby sme mohli zlepšiť naše služby.

Prístup na hypertextové odkazy a iné webové stránky

Naše stránky a komunity môžu byť prepojené s webovými stránkami a službami tretích strán (napríklad Facebook® alebo s inými alikáciami, alebo službami tretích strán) alebo obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na stránku spoločnosti C Space a komunity. Zásady ochrany osobných údajov pre stránky a služby tretích strán sa môžu líšiť od našich pravidiel ochrany osobných údajov. Vždy by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov prepojených stránok alebo integrovaných služieb pred zverejnením akýchkoľvek osobných informácií na týchto stránkach a/alebo prostredníctvom takejto služby. Spoločnosť C Space nezodpovedá za informácie, ktoré predkladáte tretím stranám.
V súčasnosti v snahe uľahčiť prihlásenie sa do našich komunít môžeme v niektorých komunitách na základe zváženia sponzora ponúknuť prihlasovaciu službu, ktorá vám umožní prihlásiť sa do vašej komunity pomocou prihlasovacích poverení zo svojho účtu v službe Facebook®. To vám umožňuje priradiť svoj existujúci profil v službe Facebook® k vášmu účtu v spoločnosti C Space. Spojením týchto účtov bude mať spoločnosť C Space prístup k určitým profilovým informáciám obsiahnutým vo vašom profile v službe Facebook®, ako je vaše celé meno, e-mail, miestne údaje, pohlavie, profilový obrázok a iné verejne dostupné informácie o profile. Na Facebooku®sa bez vášho výslovného súhlasu nebude zdieľať žiaden obsah komunity. Váš účet Facebook® môžete zo svojho účtu komunity kedykoľvek odpojiť kliknutím na odkaz Odpojiť na stránke profilu člena.

Použitie mobilnej aplikácie C Space

V niektorých komunitách môžu mať členovia možnosť zúčastňovať sa na aktivitách komunity na svojom mobilnom zariadení prostredníctvom mobilnej aplikácie C Space. Použitie mobilnej aplikácie je dobrovoľné a nepovinné. Členovia, ktorí sa rozhodnú používať mobilnú aplikáciu, musia poskytnúť svoje prihlasovacie údaje a heslo pre komunitu na prístup a dokončenie mobilných aktivít v rámci komunity. Aplikácia pre mobilné zariadenia môže požiadať o povolenie na zhromažďovanie údajov o polohe a/alebo môže požiadať o prístup k multimediálnym prostriedkom uloženým vo vašom mobilnom zariadení (t. j. fotografie alebo videá). Údaje o umiestnení sa nevyžadujú na účasť v aktivitách komunity. Ak si neželáte, aby sa vaše údaje o polohe odosielali, odpovedzte na výzvu na mobilnom zariadení. Multimédiá budú z vášho zariadenia zhromažďované iba vtedy, ak ich potvrdíte na podanie prostredníctvom aplikácie (t. j., ak ste vybrali obrázok alebo video na odoslanie pre aktivitu v rámci komunity). Svoje povolenia môžete zmeniť v súvislosti s údajmi o polohe a zdieľaním multimédií prostredníctvom funkcie nastavení mobilného zariadenia. Akékoľvek informácie a obsah získaný prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia budú použité v súlade s týmito pravidlami a pravidlami a dohodami platnými pre vašu komunitu.
Použitie mobilnej aplikácie nemusí byť k dispozícii vo všetkých komunitách podľa uváženia sponzora.

Osobitné informácie pre spotrebiteľov z Kalifornie

Obyvatelia Kalifornie môžu požiadať o zoznam určitých tretích strán, ktorým sme poskytli osobne identifikovateľné údaje o vás na ich vlastné účely priameho marketingu. V jednom kalendárnom roku môžete predložiť jednu žiadosť. Vo svojej žiadosti potvrďte skutočnosť, že ste naozaj obyvateľom Kalifornie a vo svojej odpovedi poskytnite vašu súčasnú adresu v Kalifornii. O túto informáciu môžete požiadať písomne tým, že sa obrátite na nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Odpoveď dostanete maximálne do tridsiatich (30) dní.

Údaje pochádzajúce z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Právny základ používania osobných údajov pochádzajúcich z Európy
Keď prostredníctvom stránky zhromažďujeme informácie o vás, právnym základom nášho spracovania vašich osobných údajov sú naše legitímne záujmy, najmä to, aby sme vám poskytli informačný marketing našich technológií a služieb.
Keď zhromažďujeme informácie o vás prostredníctvom našich komunít, právnym základom nášho spracovania vašich osobných údajov je plnenie našej zmluvy s vami o účasti v našich komunitách. Ak zhromažďujeme o vás akékoľvek informácie prostredníctvom našich komunít a spracovávame ich spôsobom, ktorý nie je nevyhnutný na plnenie našej zmluvy s vami, právnym základom nášho spracovania vašich osobných údajov bude váš súhlas.
Uchovávanie a spracovanie osobných údajov mimo EHP
Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Promise so sídlom v EU, ktorá je pridružená spoločnosti C Space. Upozorňujeme, že v rámci našich služieb môžeme preniesť vaše osobné údaje do iných regiónov vrátane Spojených štátov amerických.
Spoločnosť C Space dodržiava rámec štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a programu štítu ochrany osobných údajov amerického ministerstva obchodu týkajúci sa prenosu osobných údajov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov amerických. Spoločnosť C Space potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady štítu ochrany osobných údajov o oznamovaní, možnosti voľby, zodpovednosti za následný prenos, bezpečnosť, integritu údajov a o obmedzení účelu, prístupe, rekurze, presadzovaní a zodpovednosti. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi našimi zásadami ochrany osobných údajov a štíte ochrany osobných údajov sú rozhodujúce zásady štítu ochrany osobných údajov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programe štítu ochrany osobných údajov a pozrieť si našu certifikáciu, pozrite si stránku privacyshield.gov.
Riešenie sporov
Spoločnosť C Space má zavedené mechanizmy, ktoré pomáhajú zabezpečiť súlad so zásadami štítu ochrany osobných údajov. Spoločnosť C Space uskutočňuje každoročné hodnotenie vlastných postupov osobných údajov s cieľom overiť, či sú potvrdenia a vyhlásenia spoločnosti C Space, ktoré sa týkajú pravidiel ochrany osobných údajov pravdivé a že praktiky ochrany osobných údajov C Space boli implementované tak, ako sú znázornené a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou C Space. Spoločnosť C Space prijme opatrenia na odstránenie problémov vyplývajúcich z údajného nedodržania zásad štítu ochrany osobných údajov. Spoločnosť C Space môžete kontaktovať, ako je uvedené nižšie, so sťažnosťami na postupy spoločnosti C Space v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.
V súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov sa spoločnosť C Space zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov. Jednotlivci z EÚ a Švajčiarska by sa mali, v súvislosti s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa našich zásad ochrany osobných údajov, obrátiť najprv na spoločnosť C Space pomocou adresy [email protected].
Spoločnosť C Space sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti súvisiace so štítom ochrany osobných údajov organizácii JAMS, alternatívnemu poskytovateľovi riešenia sporov v Spojených štátoch amerických, na základe štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA organizácie JAMS. Služby JAMS sa poskytujú bezplatne. Ak chcete ďalšie informácie a/alebo podať sťažnosť, pozrite si stránku: jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Spoločnosť C Space podlieha právomociam Federálnej obchodnej komisie (Federal Trade Commission, FTC) USA vyšetrovať a presadzovať s cieľom zaistiť dodržiavanie zásad štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, ktoré sú uvedené v týchto zásadách.
Ak sa vašu sťažnosť nepodarí vyriešiť prostredníctvom týchto kanálov, v obmedzených prípadoch môže byť k dispozícii záväzné stanovisko arbitrážnej komisie pred panelom pre štít ochrany osobných údajov.
Komu poskytujeme vaše osobné údaje
Spoločnosť C Space poskytuje osobné údaje svojim pridruženým a dcérskym spoločnostiam. Vaše informácie môžeme poskytovať aj firmám, ktoré pre nás pracujú. Spoločnosť C Space vyžaduje, aby tieto spoločnosti súhlasili:
a. že budú osobné údaje spracovávať výlučne na obmedzené a špecifikované účely v súlade s vaším súhlasom,
b. že poskytnú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako sa vyžaduje na základe zásad štítu ochrany osobných údajov, a
c. že budú informovať spoločnosť C Space a prestanú spracovávať osobné údaje (alebo prijmú primerané a vhodné nápravné opatrenia), ak spoločnosť zistí, že nemôže splniť svoje povinnosti poskytnúť rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako to vyžadujú štít ochrany osobných údajov.
Informácie, ktoré poskytnete, neposkytujeme tretím stranám na účely ich priameho marketingu, ak ste s takýmto poskytnutím nesúhlasili.
Ak ste členom komunity spoločnosti C Space, môžeme vaše informácie poskytovať sponzorovi, pre ktorého sa uskutočňuje prieskum trhu. Vo väčšine prípadov sú vaše informácie poskytované sponzorom komunity iba na agregovanom a anonymnom základe. V niektorých prípadoch však spoločnosť C Space môže poskytovať vaše osobné údaje sponzorom komunity alebo sponzor môže mať prístup k týmto informáciám v komunite. Za týchto okolností sa s vašimi osobnými údajmi môže zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sponzora, ktorých kópia bude sprístupnená prostredníctvom vašej komunity, ale sponzor bude používať vaše informácie aj v súlade s vyššie uvedenými účelmi.
Inak, ako je uvedené vyššie, môžeme používať a/alebo poskytovať vaše informácie vrátane vašich osobných údajov na presadzovanie a/alebo vyšetrovanie porušení našich podmienok používania na stránke, zmluvy člena komunity a/alebo týchto zásad. Napriek tomu je však nepravdepodobné, že by vaše osobné údaje mohli byť poskytnuté vládam, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom na základe zákonného príkazu v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate a/alebo kde sú vaše osobné údaje uložené a/alebo spracované. Nemôžete sa odhlásiť od poskytovania vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákonný príkaz.

Ako môžeme zhromažďovať a používať údaje detí

Stránka spoločnosti C Space nie je určená na používanie deťmi, najmä deťmi vo veku do 16 rokov, a spoločnosť vedome nezhromažďuje informácie od detí. V prípade, že zistíme, že sme pomocou stránky zhromaždili osobné údaje od dieťaťa do 16 rokov, tieto informácie čo najskôr vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme mohli mať informácie od dieťaťa do 16 rokov, obráťte sa na nás pomocou adresy [email protected].
Prostredníctvom niektorých našich komunít však zhromažďujeme informácie o deťoch do 16 rokov od ich rodičov. Žiadame našich používateľov, aby neposkytovali informácie o dieťati bez toho, aby najprv získali súhlas rodičov dieťaťa. V príslušnom prípade vždy požiadame o súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme mohli zbierať informácie o dieťati. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili akékoľvek osobné údaje od dieťaťa do 16 rokov bez overenia súhlasu rodiča, tieto informácie z našej databázy čo najskôr vymažeme.

Vaše voľby a práva

Máte niekoľko možností s ohľadom na používanie a zverejňovanie vašich informácií.
Informácie, ktoré poskytnete: Ak s ohľadom na zhromažďovanie vašich informácií nechcete, aby sa vaše osobné údaje zhromažďovali, neposkytujte nám ich. Ak ste už informácie odoslali a chcete ich skontrolovať, opraviť alebo odstrániť z našich záznamov, obráťte sa na svojho sprostredkovateľa komunity alebo napíšte na adresu [email protected].
Súbory cookie: Ak chcete zakázať súbory cookie, môžete nastaviť váš prehliadač, aby neprijímal súbory cookie. Návod na to si pozrite tu: aboutcookies.org. Upozorňujeme však, že ak vypnete súbory cookie, niektoré vlastnosti a funkcie našich stránok vám nemusia byť k dispozícii a niektoré stránky sa nebudú zobrazovať správne.
Informácie poskytované tretím stranám: Môžete si tiež zvoliť, či môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám alebo použité na účely, ktoré sa podstatne líšia od účelov, na ktoré boli informácie pôvodne zhromaždené alebo s ktorými ste neskôr súhlasili. V rozsahu požadovanom zásadami štítu ochrany osobných údajov spoločnosť C Space získava súhlas s niektorými spôsobmi použitia a zverejnenia citlivých údajov. Môžete kontaktovať spoločnosť C Space, ako je uvedené nižšie, pokiaľ ide o používanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov spoločnosťou. Pokiaľ vám spoločnosť C Space ponúka vhodnú voľbu, použije osobné údaje len na účely, ktoré sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v týchto zásadách.

Práva občanov EHP

Navyše, ak ste občanom EHP, máte právo:
• zistiť, či používame vaše osobné údaje, na prístup k vašim osobným údajom a na získanie kópie vašich osobných údajov,
• odvolať svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov kedykoľvek bez pokuty,
• pristupovať k svojim osobným údajom a v prípade, že sú nepresné alebo neúplné, požiadať o ich opravu alebo doplnenie,
• získať prenosnú kópiu niektorých vašich osobných údajov, ktoré možno preniesť inému poskytovateľovi, ak boli osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu;
• ak sa domnievate, že sú vaše osobné údaje nepresné, nezákonné, už ďalej nepotrebné na naše obchodné účely alebo ak namietate voči nášmu spracovaniu vašich osobných údajov, máte tiež právo dať nám pokyny, aby sme obmedzili naše spracovanie vašich údajov po vyšetrení a/alebo overení vašej požiadavky;
• požiadať o vymazanie alebo obmedzenie vašich osobných údajov za určitých okolností. Ak napríklad spoločnosť C Space spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu a neexistujú žiadne iné zákonné dôvody na ich používanie, môžete požiadať, aby boli vaše osobné údaje vymazané, keď svoj súhlas odvoláte.
Ak chcete vykonať akékoľvek z týchto práv alebo predložiť sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa na nás prostredníctvom adresy: [email protected].
Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi, môžete sa sťažovať na úrade komisára pre informácie ico.org.uk.

Otázky alebo spätná väzba

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich pravidiel a postupov ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] alebo pomocou kontaktných údajov ďalej:

Pre občanov Európy:

Promise Corporation Limited T/A C Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
Bankside 3 90-100 Southwark Street
London, SE1 0SW
United Kingdom

Pre všetkých ostatných:

Communispace Corporation d/b/a Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
225 Franklin Street, 10th Floor
Boston, Massachusetts 02210
USA


Effective Date: May 12, 2022