C Space

EU-US Privacy Shield en Zwitserse Safe Harbour: Consumenten Privacybeleid

Geldig met ingang van: 23 september 2016

Laatste Update: 19 december 2017


Communispace Corporation („C Space”) respecteert uw zorgen over privacy..
C Space voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie doorgegeven vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. C Space heeft aan het Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield Principes. Indien er een conflict is tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield Principes, zijn de Privacy Shield Principes leidend. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma, en voor ons certificaat, gaat u naar privacyshield.gov
C Space heeft ook verklaard en houdt zich aan het Zwitserse Safe Harbour Framework van het Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken, doorgeven en andere verwerkingen van Persoonlijke Consumentengegevens doorgegeven vanuit Zwitserland.
Dit Privacy Shield en Safe Harbour Beleid schetst ons algemeen beleid en praktijken voor de implementatie van de Privacy Shield en Safe Harbour Principes voor gedekte Persoonlijke Gegevens, en zijn een aanvulling en completering van ons hoofd-Privacybeleid.
Voor dit Beleid:
„Consument” betekent elke natuurlijk persoon die verblijft in de EU of Zwitserland, maar sluit elk individu uit dat handelt in zijn of haar hoedanigheid als een Werknemer.
„Controller” betekent een persoon of organisatie die, alleen of samen met anderen, de doelen en middelen bepalen van de verwerking van Persoonlijke Gegevens.
„EU” betekent de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
„Persoonlijke Gegevens” betekent alle informatie, inclusief Gevoelige Gegevens, die (i) gaan over een geïdentificeerd of te identificeren individu, (ii) zijn ontvangen door C Space in de V.S. vanuit de EU of Zwitserland, en (iii) in enigerlei vorm zijn opgeslagen.
„Privacy Shield Principes” betekent de Principes en Aanvullende Principes van het Privacy Shield.
„Processor” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsautoriteit, bureau of ander lichaam die Persoonlijke Gegevens verwerkt namens de Controller.
„Gevoelige Gegevens” betekent Persoonlijke Gegevens over medische of gezondheidstoestand, ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeur, plegen van een strafbaar feit of verdenking daarvan, enige procedure vanwege een gepleegde misdaad, of verdenking van een misdaad gepleegd door een individu of uitspraak in dergelijke procedures, of de veroordeling van een rechtbank in zo’n procedure.
„Leverancier” betekent elke leverancier, verkoper of andere derde partij die zich bevindt in de EU en die diensten of producten levert aan C Space.
De Privacy Shield certificatie van C Space, samen met aanvullende informatie over het Privacy Shield, kunt u vinden op privacyshield.gov. Voor meer informatie over ons gebruik en verwerking, met betrekking tot informatie ontvangen via de website van C Space, gaat u naar C Space Privacybeleid.

Soorten van Persoonlijke Gegevens die C Space verzamelt

C Space verzamelt Persoonlijke Gegevens rechtstreeks van Consumenten. Deze verzameling vindt plaats, bijvoorbeeld, wanneer een Consument de website van C Space bezoekt. Het bedrijf mag deze informatie gebruiken voor doeleinden zoals bepaald in ons Privacybeleid.
De soorten Persoonlijke Consumentengegevens die C Space verzamelt, omvatten:

C Space kan ook Persoonlijke Consumentengegevens verkrijgen en gebruiken op andere manieren waarvoor C Space speciale mededelingen doet op het moment van verzamelen.
De privacy praktijken van C Space met betrekking tot het verwerken van Persoonlijke Consumenten Gegevens voldoen aan de Privacy Shield Principes voor Kennisgeving; Keuze; Verantwoordelijkheid voor Doorsturen; Beveiliging; Data Integriteit en Afbakening; Toegang; en Maatregelen, Handhaving en Aansprakelijkheid. Deze praktijken voldoen ook aan het Zwitserse Safe Harbour Framework.

Kennisgeving

C Space geeft informatie in dit Beleid en in zijn algemene Privacybeleid over zijn praktijken omtrent Persoonlijke Consumentengegevens, inclusief de soorten Persoonlijke Gegevens die C Space verzamelt, de soorten derde partijen aan wie C Space de Persoonlijke Gegevens openbaart en de redenen waarom, de rechten en keuzes die Consumenten hebben voor het beperken van het gebruik en de openbaring van hun Persoonlijke Gegevens, en hoe ze contact kunnen opnemen met C Space over zijn praktijken betreffende Persoonlijke Gegevens.
Belangrijke informatie kan ook gevonden worden in kennisgevingen betreffende specifieke dataverwerkingsactiviteiten.

Keuze

In het algemeen biedt C Space aan Consumenten de mogelijkheid om te kiezen of hun Persoonlijke Gegevens kunnen worden (i) geopenbaard aan derde-partij Controllers of (ii) gebruikt voor een doel dat wezenlijk anders is dan de doelen waarvoor de informatie oorspronkelijk was verzameld of derhalve toestemming is gegeven door de betreffende Consument. Voor zover vereist door de Privacy Shield Principes, verkrijgt C Space opt-in toestemming voor sommige toepassingen en openbaring van Gevoelige Gegevens. Consumenten kunnen contact opnemen met C Space zoals hieronder aangegeven betreffende het gebruik of de openbaring van hun Persoonlijke Gegevens door het bedrijf. Tenzij C Space een geschikte keuzemogelijkheid biedt aan de Consumenten, gebruikt het bedrijf Persoonlijke Gegevens uitsluitend voor doelen die wezenlijk hetzelfde zijn als die vermeld in dit Beleid.
C Space deelt Persoonlijke Consumentengegevens met zijn filialen en dochterbedrijven en met de sponsorende klant of specifieke community. C Space kan Persoonlijke Consumentengegevens openbaren zonder de mogelijkheid bieden voor een opt-out, en kan verplicht zijn om Persoonlijke Gegevens te openbaren (i) aan derde-partij Processors die voor het bedrijf diensten uitvoeren volgens zijn instructies, (ii) als het daartoe verplicht wordt door de wet of juridische procedures, of (iii) in reactie op juridische verzoeken van overheidsinstanties, ook in het kader van de nationale veiligheid, publiek belang of wetshandhaving. C Space behoudt zich ook het recht voor om Persoonlijke Gegevens door te sturen in het geval van een audit of als het bedrijf alle of een deel van het bedrijf of eigendommen verkoopt of overdraagt (inclusief een fusie, acquisitie, joint venture, reorganisatie, opheffing of faillissement).

Aansprakelijkheid voor het Verder Verzenden van Persoonlijke Gegevens

Dit Beleid en het Privacybeleid van C Space beschrijven het delen van Persoonlijke Consumentengegevens door C Space.
Behalve als toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, geeft C Space aan Consumenten de mogelijkheid zich af te melden voor het delen van hun Persoonlijke Gegevens met derde- partij Controllers. C Space eist van derde-partij Controllers aan wie het Persoonlijke Consumentengegevens openbaart, om zich contractueel te verplichten tot (i) het verwerken van Persoonlijke Gegevens uitsluitend voor beperkte en specifieke doelen die overeenkomen met de toestemming van de betreffende Consument, (ii) hetzelfde niveau van bescherming te bieden voor Persoonlijke Gegevens die worden vereist door de Privacy Shield Principes, en (iii) C Space inlichten en te stoppen met de verwerking van Persoonlijke Gegevens (of andere redelijke en geschikte herstelmaatregelen nemen) indien de derde-partij Controller meent niet te kunnen voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden voor Persoonlijke Gegevens als vereist door de Privacy Shield Principes.
Met betrekking tot de overdracht van Persoonlijke Consumentengegevens aan derde-partij Processors, zal C Space (i) contact opnemen met elke relevante Processor, (ii) Persoonlijke Gegevens doorgeven aan elk van die Processors uitsluitend voor beperkte en specifieke doelen, (iii) nagaan of de Processor verplicht is om Persoonlijke Gegevens ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming als vereist door de Privacy Shield Principes, (iv) redelijke en passende stappen ondernemen om te verzekeren dat de Processor daadwerkelijk de Persoonlijke Gegevens verwerkt op een manier die overeenstemt met de verplichtingen van C Space onder de Privacy Shield Principes, (v) van de Processor eisen om C Space te informeren als de Processor bepaalt dat hij niet langer aan zijn verplichting kan voldoen om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als vereist is door de Privacy Shield Principes, (vi) na kennisgeving, inclusief onder (v) hierboven, redelijke en passende maatregelen nemen om onbevoegde toegang tot de Persoonlijke Gegevens door de Processor tegen te houden en te herstellen, (vii) een samenvatting of representatieve kopie geven van de relevante privacy voorzieningen van het Processor contract aan het Department of Commerce, op verzoek. C Space blijft aansprakelijk onder de Privacy Shield Principes als de derde-partij Processor van het bedrijf Persoonlijke Gegevens die belangrijk zijn voor het proces doorstuurt op een manier die niet overeenstemt met de Privacy Shield Principes, tenzij C Space bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die heeft geleid tot de schade.

Beveiliging

C Space neemt redelijke en passende maatregelen om de Persoonlijke Consumentengegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaring, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s van de verwerking en de aard van de Persoonlijke Gegevens.

Data Integriteit en afbakening

C Space beperkt de Persoonlijke Consumentengegevens die het verwerkt tot wat relevant is voor de doelen van de specifieke verwerking. C Space verwerkt geen Persoonlijke Consumentengegevens op manieren die onverenigbaar zijn met de doelen waarvoor de informatie was verzameld of waar toestemming voor is gegeven door de betreffende Consument. In aanvulling, voor zover nodig voor deze doelen, neemt C Space redelijke maatregelen om te verzekeren dat de Persoonlijke Gegevens die het bedrijf verwerkt (i) betrouwbaar zijn voor het bedoelde gebruik, en (ii) dat ze juist, compleet en actueel zijn. In dit opzicht vertrouwt C Space op zijn Consumenten om de relevante Persoonlijke Gegevens te actualiseren en te corrigeren voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor de informatie werd verzameld of waar toestemming voor is gegeven. Consumenten kunnen contact opnemen met C Space zoals hieronder aangegeven, om C Space te vragen om een actualisering of correctie van de relevante Persoonlijke Gegevens.
Conform de toepasselijke wet, bewaart C Space Persoonlijke Consumentengegevens in een vorm die de relevante Consument identificeert of identificeerbaar maakt voor zolang het een doel dient dat overeenstemt met de doelen waarvoor de Persoonlijke Gegevens werden verzameld of waar toestemming voor is gegeven door de Consument.

Toegang

Consumenten hebben over het algemeen recht op toegang tot hun Persoonlijke Gegevens. Daarom, waar toepasselijk, geeft C Space Consumenten redelijke toegang tot de Persoonlijke Gegevens die C Space van hen heeft. C Space geeft ook een redelijke gelegenheid aan die Consumenten om de informatie te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen waar deze onjuist is of is verwerkt in overtreding van de Privacy Shield Principes, zoals gepast is. C Space kan toegang tot de Persoonlijke Gegevens beperken of ontzeggen wanneer de moeite of kosten voor het geven van toegang niet in verhouding staan met het risico voor de privacy van de Consument in het betreffende geval, of wanneer de rechten van personen anders dan de Consument geschonden zou worden. Consumenten kunnen toegang tot hun Persoonlijke Gegevens vragen door contact op te nemen met C Space zoals hieronder aangegeven.

Maatregelen, Handhaving en Aansprakelijkheid

C Space heeft een mechanisme ingezet dat helpt bij het waarborgen van de naleving van de Privacy Shield Principes en Safe Harbour. C Space voert een jaarlijkse evaluatie uit van zijn praktijken rond Persoonlijke Consumentengegevens om te controleren dat de attesten en verklaringen die C Space maakt over zijn Privacy Shield privacy praktijken, op waarheid berusten en dat de privacy praktijken van C Space zijn ingevoerd als voorgesteld en in overeenstemming met de Privacy Shield Principes en het Safe Harbour Framework.
Consumenten kunnen een klacht indienen betreffende de verwerking van hun Persoonlijke Gegevens door C Space. C Space zal maatregelen nemen om kwesties die voortkomen uit deze veronderstelde fout, op te lossen in navolging van de Privacy Shield Principes. Consumenten kunnen contact opnemen met C Space zoals hieronder uitgelegd met klachten over de praktijken van C Space rond Persoonlijke Gegevens.
In navolging van de Privacy Shield Principes verplicht C Space zich tot het oplossen van klachten over de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie. Inwoners van de EU met vragen of klachten betreffende ons Private Shield beleid kunnen eerst contact opnemen met C Space op [email protected]. C Space heeft zich verder verplicht tot het doorsturen van onopgeloste klachten betreffende Privacy Shield, naar International Centre for Dispute Resolution-American Arbitration Association (“ICDR-AAA”), een alternatieve geschillenregelaar in de Verenigde Staten. Indien u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt van ons, of indien wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op of ga naar http://go.adr.org/privacyshieldfiling.html voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De dienstverlening van ICDR-AAA is kosteloos voor u. De mediator kan een passende oplossing voorstellen, zoals het verwijderen van de relevante Persoonlijke Gegevens, openbaring van gevallen van nalatigheid, betaling of compensatie voor verliezen geleden door de nalatigheid, of het staken van de verwerking van Persoonlijke Gegevens van de Consument die de klacht heeft ingediend. De mediator van de Consument kan de zaak ook doorsturen naar de U.S. Federale Handelscommissie, die Privacy Shield onderzoeks- en handhavingsgezag heeft over C Space. Onder sommige omstandigheden kan de Consument ook bindende arbitrage inroepen om klachten aan te pakken over de naleving van de Privacy Shield Principes door C Space.

Contact opnemen met C Space

Voor contact met C Space met vragen of zorgen over dit beleid of de praktijken van C Space betreffende Persoonlijke Consumentengegevens, kunt u contact opnemen via [email protected].