C Space

Tarcza prywatności UE-USA i Bezpieczna przystań Szwajcaria-USA (Safe Harbor): Zasady prywatności konsumentów

Data wejścia w życie: 23 września 2016

r.Ostatnia aktualizacja: 19 grudzień 2017 r.


Communispace Corporation („C Space”) szanuje Państwa troskę o prywatność danych.
C Space przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. C Space złożyła w Departamencie Handlu odpowiednie oświadczenie o przestrzeganiu przez firmę zasad Tarczy prywatności. W razie sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszych zasad prywatności a zasadami Tarczy prywatności, zasady Tarczy prywatności mają znaczenie rozstrzygające. Aby dowiedzieć się więcej na temat Tarczy prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem, zapraszamy na stronę privacyshield.gov
C Space potwierdziła także przestrzeganie zasad programu Bezpieczna przystań (Safe Harbor) określonych przez Departament Handlu, które dotyczą gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przesyłania i innego przetwarzania Danych osobowych Konsumentów przesyłanych ze Szwajcarii.
Polityka Tarczy prywatności i Bezpiecznej przystani zawiera nasze ogólne zasady i praktyki dotyczące wdrażania postanowień Tarczy prywatności i Bezpiecznej przystani odnoszących się do danych osobowych. Stanowi ona także uzupełnienie naszych głównych Zasad prywatności.
W rozumieniu niniejszej Polityki:
Termin „Konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która mieszka na terenie UE lub Szwajcarii, ale nie obejmuje osób występujących w ramach posiadanych uprawnień pracownika.
Termin „Administrator” oznacza osobę lub organizację, która samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami określa cele przetwarzania Danych osobowych.
Termin „UE” oznacza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Termin „Dane osobowe” oznacza informacje, w tym Dane wrażliwe, które (i) dotyczą konkretnej osoby lub takiej, której tożsamość może zostać ustalona na bazie takich danych, (ii) zostały otrzymane przez C Space w Stanach Zjednoczonych z UE lub Szwajcarii oraz (iii) są zapisane w dowolnym formacie.
Termin „Zasady Tarczy prywatności” oznacza wszelkie Zasady Tarczy prywatności (zasady główne i dodatkowe).
Termin „Podmiot przetwarzający dane” oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd władzy publicznej, agencję lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora.
Termin „Dane wrażliwe” oznacza Dane osobowe, które dotyczą stanu zdrowia, rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań, członkostwa w związkach zawodowych, życia seksualnego, popełnienia lub rzekomego popełnienia przestępstwa, postępowań prawnych podjętych w związku z popełnieniem lub rzekomym popełnieniem przestępstwa albo zakończenia lub wyroku sądowego kończącego takie postępowanie.
Termin „Dostawca” oznacza dostawcę, kontrahenta lub inną stronę trzecią, która posiada siedzibę w UE i zapewnia usługi lub produkty firmie C Space.
Certyfikat Tarczy prywatności C Space wraz z dodatkowymi informacjami na temat tego programu można znaleźć na stronie privacyshield.gov. Więcej informacji nt. sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej C Space można znaleźć w Zasadach prywatności C Space.

Rodzaje danych osobowych zbieranych przez C Space

C Space zbiera dane osobowe bezpośrednio od Konsumentów. Do zebrania danych dochodzi, na przykład, kiedy Konsument odwiedza stronę internetową C Space. Firma może wykorzystywać te informacje w celach określonych w naszych Zasadach prywatności.
Rodzaje danych osobowych konsumentów, jakie zbiera C Space to m.in.:

C Space może także uzyskiwać i wykorzystywać Dane osobowe Konsumentów w inny sposób, o którym C Space powiadomi użytkownika, wyświetlając odpowiedni komunikat w czasie gromadzenia danych.
Praktyki firmy C Space dotyczące ochrony prywatności w zakresie przetwarzania Danych osobowych konsumentów spełniają następujące wymogi Zasad Tarczy prywatności: powiadomienie, wybór, odpowiedzialność za dalsze przesyłanie danych, bezpieczeństwo, integralność danych, ograniczenie celu, dostęp, rekurs, egzekucja i odpowiedzialność. Praktyki te są także zgodne z programem Bezpieczna przystań (Safe Harbor) Szwajcaria-USA.

Powiadomienie

Niniejsza Polityka i ogólne Zasady prywatności C Space zawierają informacje nt. praktyk firmy w zakresie Danych osobowych Konsumentów i dotyczą między innymi rodzajów zbieranych przez C Space Danych osobowych, rodzajów stron trzecich, którym C Space udostępnia Dane osobowe i celów, w jakich to robi, praw i wyborów, jakie Konsumenci mają w zakresie ograniczenia wykorzystywania i udostępniania ich Danych osobowych, a także tego, jak można skontaktować się z C Space, aby dowiedzieć się więcej o praktykach firmy dotyczących Danych osobowych.
Dalsze informacje na ten temat można także znaleźć w innych komunikatach odnoszących się do konkretnych działań obejmujących przetwarzanie danych.

Wybór

Firma C Space umożliwia Konsumentom określenie, czy ich Dane osobowe mogą być (i) udostępniane zewnętrznym Administratorom lub (ii) wykorzystywane w celu, który znacząco odbiega od celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub na które później Konsument wyraził zgodę. W zakresie wymaganym przez Zasady tarczy prywatności, firma C Space uzyskuje zgodę na określone wykorzystywanie i udostępnianie Danych wrażliwych. Konsumenci mogą skontaktować się z C Space, wykorzystując sposoby opisane poniżej, aby uzyskać informacje nt. sposobów wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych przez firmę. Jeśli firma C Space nie zaproponuje Konsumentowi odpowiedniego wyboru, firma będzie wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie w celach, które są tożsame z wymienionymi w niniejszej Polityce.
C Space udostępnia Dane osobowe Konsumentów swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym, a także sponsorom konkretnych społeczności. Firma C Space może udostępnić Dane osobowe Konsumentów bez dania im możliwości wyrażenia na to zgody i może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych (i) zewnętrznym Podmiotom przetwarzającym dane, które firma zatrudniła do świadczenia usług w jej imieniu i zgodnie z jej instrukcjami, (ii) jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy, lub (iii) w odpowiedzi na wniosek organów władzy publicznej, w tym także w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa krajowego, interesu społecznego lub działań organów ścigania. Firma C Space zastrzega sobie także prawo do przesyłania Danych osobowych w przypadku audytu lub kiedy firma sprzeda lub przeniesie tytuł własności do całości lub części swojej jednostki lub majątku (w tym także na skutek fuzji, przejęcia, zawiązania partnerstwa joint venture, reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Odpowiedzialność za dalsze przesyłanie Danych osobowych

Niniejsza Polityka oraz Zasady prywatności C Space opisują zasady udostępniania Danych osobowych Konsumentów przez firmę C Space.
Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo, firma C Space daje Konsumentom możliwość nieudzielenia zgody na udostępnianie swoich Danych osobowych zewnętrznym Administratorom. Firma C Space wymaga od zewnętrznych Administratorów, którym udostępnia Dane osobowe Konsumentów do zobowiązania się w umowie do (i) przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w ograniczonych i ściśle określonych celach, z uwzględnieniem zgody udzielonej przez Konsumenta, (ii) zapewnienia takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jaki jest wymagany w świetle Zasad Tarczy prywatności oraz (iii) powiadomienia firmy C Space i zaprzestania przetwarzania Danych osobowych (lub podjęcia adekwatnych i odpowiednich kroków zaradczych), jeśli zewnętrzny Administrator stwierdzi, że nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany w świetle Zasad tarczy prywatności.
W odniesieniu do przesyłania Danych osobowych Konsumentów do zewnętrznych Podmiotów przetwarzających dane, firma C Space (i) podpisuje umowę z każdym takim Podmiotem, (ii) przesyła Dane osobowe do każdego takiego Podmiotu wyłącznie w ograniczonych i ściśle określonych celach, (iii) upewnia się, że taki Podmiot jest zobowiązany do zapewnienia przynajmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności danych, jaki jest wymagany w świetle Zasad tarczy prywatności, (iv) podejmie adekwatne i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że taki Podmiot przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązkami firmy C Space wynikającymi z Zasad Tarczy prywatności, (v) nakłada na taki Podmiot obowiązek powiadomienia firmy C Space, jeśli Podmiot stwierdzi, że nie jest dłużej w stanie wywiązać się z obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany w świetle Zasad Tarczy prywatności, (vi) po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie (v) powyżej, podejmuje adekwatne i odpowiednie kroki w celu wstrzymania przetwarzania Danych osobowych przez taki Podmiot w nieuprawniony sposób oraz (vii) na wniosek, przekaże streszczenie lub odpowiednią kopię właściwych postanowień umowy z Podmiotem przetwarzającym dane do Departamentu Handlu USA. Firma C Space ponosi odpowiedzialność w świetle Zasad Tarczy prywatności, jeśli odbiorcy danych przesyłanych przez Podmiot przetwarzający dane zatrudniony przez C Space przetwarzają Dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy prywatności, chyba że firma C Space dowiedzie, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie stanowiące podstawę roszczenia.

Bezpieczeństwo

Firma C Space podejmuje adekwatne i odpowiednie kroki w celu ochrony Danych osobowych Konsumentów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie są obecne podczas przetwarzania i jakie wynikają z charakteru Danych osobowych.

Integralność danych i ograniczony cel

Firma C Space ogranicza Dane osobowe Konsumentów, które przetwarza do takich, które są stosowne dla celów konkretnego przetwarzania. Firma C Space nie przetwarza Danych osobowych Konsumentów w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zebrane lub na które później Konsument wyraził zgodę. Ponadto, w zakresie koniecznym do realizacji wspomnianych celów, firma C Space podejmie zasadne kroki, aby zapewnić, że Dane osobowe przetwarzane przez firmę (i) są właściwe z punktu widzenia celu ich wykorzystania oraz (ii) dokładne, pełne i aktualne. Mając to na uwadze, firma C Space polega na swoich Konsumentach, których zachęca do aktualizacji i poprawiania odpowiednich Danych osobowych w zakresie koniecznym dla realizacji celów, dla których informacje te zostały zebrane lub na które później Konsument wyraził zgodę. Konsumenci mogą kontaktować się z firmą C Space zgodnie z informacjami podanymi poniżej w celu zlecenia firmie C Space aktualizacji lub poprawienia stosownych Danych osobowych.
Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, firma C Space przechowuje Dane osobowe Konsumentów w formie umożliwiającej identyfikację określonego Konsumenta wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne z punktu widzenia celu, dla którego Dane osobowe zostały zebrane lub na które później Konsument wyraził zgodę.

Dostęp

Co do zasady, Konsumenci mają prawo dostępu do swoich Danych osobowych. A zatem, jeśli będzie to uzasadnione, firma C Space umożliwi Konsumentom dostęp do Danych osobowych, jakie posiada na ich temat. Firma C Space daje także Konsumentom możliwość korekty, zmiany lub usunięcia informacji, które są niedokładne lub które były przetwarzane z naruszeniem Zasad tarczy prywatności. Firma C Space może ograniczyć lub odmówić dostępu do Danych osobowych w przypadku, kiedy waga lub koszt takiego dostępu byłyby nieproporcjonalne w stosunku do ryzyka naruszenia prywatności Konsumenta w danej sytuacji lub kiedy przynależne prawa osób innych niż Konsument mogłyby zostać naruszone. Konsumenci mogą zwracać się do C Space z prośbą o dostęp do swoich Danych osobowych, wykorzystując dane kontaktowe podane poniżej.

Rekurs, egzekucja i odpowiedzialność

W firmie C Space obowiązują mechanizmy, których celem jest zapewnienie przestrzegania Zasad Tarczy prywatności i Bezpiecznej przystani (Safe Harbor). Firma C Space przeprowadza coroczną samoocenę swoich praktyk dotyczących ochrony Danych osobowych Konsumentów w celu weryfikacji, czy oświadczenia i twierdzenia, które formułuje na temat praktyk dotyczących Tarczy prywatności są prawdziwe i czy praktyki dotyczące ochrony prywatności firmy C Space zostały wdrożone zgodnie z Zasadami tarczy prywatności i Bezpiecznej przystani (Safe Harbor).
Konsumentom przysługuje prawo składania zażaleń na sposób przetwarzania ich Danych osobowych przez firmę C Space. Firma C Space podejmie odpowiednie kroki, aby naprawić problemy wynikające z rzekomego nieprzestrzegania Zasad Tarczy prywatności. Konsumenci mogą kontaktować się z firmą C Space ze swoimi uwagami w zakresie praktyk ochrony prywatności Danych osobowych zgodnie z informacjami podanymi poniżej.
Zgodnie z Zasadami Tarczy prywatności, C Space dołoży wszelkich starań, aby rozwiązywać skargi dotyczące sposobów zbierania lub wykorzystywania Danych osobowych Konsumentów. Osoby z UE, które mają pytania lub chciałyby złożyć skargę na politykę w zakresie Tarczy prywatności, powinny najpierw skontaktować się z C Space, wysyłając korespondencję na adres [email protected]. C Space zobowiązuje się także do przekazania nierozwiązanych skarg dotyczących Tarczy prywatności do International Centre for Dispute Resolution-American Arbitration Association (“ICDR-AAA”), niezależnej instytucji ze Stanów Zjednoczonych, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów. Jeśli nie otrzymają Państwo od nas szybkiego potwierdzenia dotyczącego otrzymania Państwa skargi lub jeśli nie rozwiązaliśmy skargi w sposób, który Państwa zadowala, prosimy o kontakt lub wejście na stronę http://go.adr.org/privacyshieldfiling.html, gdzie można znaleźć więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi ICDR-AAA nie wiążą się z żadnymi kosztami dla Państwa. Mediator może zaproponować odpowiednie rozwiązanie, np. usunięcie stosownych Danych osobowych, rozpowszechnienie informacji o przejawach niezgodności, zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek niezgodności lub zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Konsumenta, który wniósł skargę. Mediator lub Konsument może także przekazać sprawę do Federalnej Komisji ds. Handlu USA, która może wszcząć postępowanie egzekucyjne w zakresie przestrzegania zasad Tarczy prywatności przez C Space. W pewnych okolicznościach, Konsumenci mogą także wystąpić o wiążący arbitraż, którego zadaniem będzie rozpatrzenie skargi dotyczącej przestrzegania przez C Space Zasad Tarczy prywatności.

Kontakt z C Space

Wszelkie wątpliwości lub pytania do C Space na temat niniejszej Polityki lub praktyk C Space w zakresie Danych osobowych Konsumentów prosimy przesyłać na adres [email protected].