Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door deze Website te gebruiken, geeft u aan dat u wettelijk bevoegd bent tot het accepteren van de algemene voorwaarden van deze verklaring van Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Deze website kan onnauwkeurigheden of typefouten bevatten C Space Corporation en derden die inhoud verstrekken op deze site kunnen op elke moment en zonder kennisgeving verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen in producten, services en programma’s die op de Website zijn beschreven. Het is uw verantwoordelijkheid de Gebruiksvoorwaarden geregeld te controleren om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden op de Website.

Deze Voorwaarden beheersen het gebruik van C Space’s Website; indien u deelneemt aan een online onderzoeksproject met C Space, wordt uw deelname ook beheerst door een Gemeenschapslidmaatschapsovereenkomst.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst in verband met het gebruik van de Website en hebben voorrang op alle voorgaande, gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende communicaties; in geval van strijdigheid van de voorwaarden van uw Gemeenschapslidmaatschapsovereenkomst hebben de voorwaarden van de Lidmaatschapsovereenkomst voorrang. Elke actie in verband met deze Website wordt beheerst door de wetten van Massachusetts en het heersend Amerikaans federaal recht. Er is geen keuze van wetsregels van enige jurisdictie van toepassing.

Gebruiker van eigendomsrechtelijk beschermde informatie

Alle inhoud en intellectueel eigendom die beschikbaar is via deze Website en die weergegeven wordt op deze Website is eigendom van C Space Corporation of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrechten of andere wetten en verdragen betreffende intellectueel eigendom. Deze website is beschermd door auteursrechten als collectief werk of compilatie onder de Amerikaanse wet inzake auteursrechten. Software die voor downloaden aan u beschikbaar wordt gesteld op de Website (de “Software”) is eigendom van C Space Corporation en/of derden. Uw gebruik van de Software wordt beheerst door de voorwaarden van de eindgebruiker licentieovereenkomst die gevoegd is bij of opgenomen is in de Software (de “Licentieovereenkomst”). U mag geen software installeren die is gevoegd bij of is opgenomen in een Licentieovereenkomst, tenzij u eerst de voorwaarden van de Licentieovereenkomst accepteert.

SOFTWARE IS GEGARANDEERD, INDIEN DIT HET GEVAL IS, CONFORM DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS VERMELD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER HET UITSLUITEN VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK ONGELDIG IS.

C Space Corporation en alle op C Space Corporation gebaseerde handelsmerken en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van C Space Corporation in de Verenigde Staten of andere landen. Handelsmerken die op de Website worden weergegeven mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of enige service die niet het handelsmerk van de eigenaar is op een manier die verwarring kan veroorzaken onder klanten of die op enigerlei manier eigenaren van de handelsmerken denigreert of in diskrediet brengt. Alle reproducties van handelsmerken van C Space Corporation moeten de correcte vermelding van auteurs- en eigendomsrechten bevatten en zijn onderworpen aan goedkeuring van C Space Corporation (zie contactinformatie hieronder).

Deze Website kan links bevatten naar andere websites ten behoeve van informatieve doeleinden en deze zijn niet bedoeld als suggestie van enig verband met C Space Corporation tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. C Space Corporation heeft geen controle over de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de prestatie van deze websites en geeft geen garanties betreffende dergelijke websites. C Space Corporation verstrekt deze links voor uw gemak, en de opname van de links naar deze websites houdt geen goedkeuring van C Space Corporation in van deze websites. C Space Corporation behoudt zich het recht voor elke link of elk linkprogramma op elk moment te be�indigen.

Integratie van services van derden

Via bepaalde aspecten van onze Site en/of Service kunt u uw Gemeenschapsaccount integreren met sites en services van derden, inclusief sociale media zoals Facebook®. Indien u ervoor kiest uw C Space account te integreren in services van derden of sociale mediasites, is C Space niet langer in staat te controleren wie de account ziet of wie toegang heeft. Publicatie van uw inhoud en/of informatie op een site van een derde of via een service van een derde gebeurt op uw eigen risico en valt buiten deze Algemene voorwaarden. Onze services kunnen de publicatie van inhoud of het delen van informatie door een gebruiker met sites van derden, inclusief sociale media websites, niet controleren. Wij raden u aan het privacybeleid en andere overeenkomsten die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke sites en/of applicaties van derden zorgvuldig te lezen.

Garantiedisclaimer

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE GELEVERD “AS IS.” ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER HET UITSLUITEN VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK ONGELDIG IS. C Space Corporation GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OP DE WEBSITE. MET VRAGEN OVER MATERIAAL KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE LEVERANCIERS VAN DERGELIJK MATERIAAL. ONDER SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN DERGELIJKE UITSLUITINGEN ZIJN DAAROM MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperking van aansprakelijkheid

C Space Corporation IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIKEN, WIJZIGEN, BIJDRAGEN, KOPI�REN, DISTRIBUEREN OF DOWNLOADEN VAN MATERIAAL OP DEZE WEBSITE. C Space Corporation IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF ZAKELIJK VERLIES, INKOMSTEN- EN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ECONOMISCHE VOORDELEN) ONGEACHT DE MANIER WAAROP ZICH DIT VOORDOET, OP GROND VAN SCHENDING OF ONRECHTMATIGE DAAD, ZELFS INDIEN C Space Corporation VOORAF WERD GE�NFORMEERD OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF UITRUSTINGEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN VERBAND MET DE WEBSITE EN U DIENT GEEN CLAIM IN TEGEN C Space Corporation VOOR VERLOREN GEGEVENS, RE-RUN TIJD, ONJUISTE OUTPUT, WERKVERTRAGING OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL. U STEMT ERMEE IN C Space Corporation TE VRIJWAREN TEGEN EN C Space Corporation NIET TE VERVOLGEN VOOR ENIGE CLAIM OP BASIS VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL OP GROND VAN ONDERHAVIG DOCUMENT IS STOPZETTING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Klachten betreffende auteursrechten

C Space respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u denkt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk op onze Website wordt weergegeven op een manier die inbreuk maakt op uw rechten, kunt u ons hiervan schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de volgende informatie:

Stuur uw kennisgeving naar het volgende adres:

DMCA Designated Agent
C Space Corporation
290 Congress Street, 7th Floor
Boston, MA 02210
VS

[email protected]
Fax: +1 617.316.4200