Lidmaatschapsovereenkomst/Algemene voorwaarden

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een online marktonderzoeksproject (de “Gemeenschap”) dat wordt uitgevoerd door C Space Corporation namens haar klant (“Sponsor”). Voor meer informatie over C Space kunt u kijken op de website cspace.com. Voor meer informatie over de Sponsor kunt u contact opnemen met uw Gemeenschap. In sommige Gemeenschappen blijft de Sponsor anoniem.

Om deel te nemen aan de Gemeenschap vragen wij de belangrijkste Algemene voorwaarden hieronder te lezen, begrijpen en accepteren, aangezien deze voorwaarden uw toegang tot, gebruik van en deelname aan de Gemeenschap beheersen. Uw gebruik van de Gemeenschap is tevens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de website van C Space die te vinden zijn op cspace.com/terms-of-use_nl-nl.

Uw gemeenschapsaccount

Houd uw inloggegevens van de Gemeenschap geheim. U hebt de uitnodiging tot deelname aan de Gemeenschap ontvangen op basis van specifieke criteria en deze uitnodiging is alleen voor u bestemd. Uw opname in de Gemeenschap is gebaseerd op informatie die u hebt verstrekt en die voldoet aan de selectiecriteria van de Gemeenschap. C Space kan uw toegang tot de Gemeenschap of uw account zonder kennisgeving aan u beëindigen naar goeddunken van C Space of de Gemeenschapssponsor, inclusief indien u uw toegangsinformatie voor de Gemeenschap deelt met anderen, als u onjuiste gegevens verschaft betreffende informatie die relevant is voor de selectiecriteria van de Gemeenschap, indien u de Gedragscode van de Gemeenschap schendt, indien de marktonderzoeksdoeleinden van onze Sponsor veranderen, indien u niet actief deelneemt aan Gemeenschapsactiviteiten of indien u niet voldoet aan de Voorwaarden.

Gedragscode van de Gemeenschap

De Gedragscode van de Gemeenschap beheerst uw deelname aan en gebruik van de Gemeenschap. De Gedragscode is opgesteld om ervoor te zorgen dat de Gemeenschap een veilige en comfortabele omgeving is voor alle leden. Indien u de Gedragscode schendt, wordt uw Gemeenschapsaccount opgeschort of opgezegd.

Privacy

Als onderdeel van uw deelname aan de Gemeenschap wordt u gevraagd bepaalde vragen te beantwoorden en aan verschillende activiteiten deel te nemen. In sommige gevallen wordt u gevraagd persoonlijke contactinformatie zoals uw naam, adres en e-mailadres te verstrekken. Daarnaast kunnen wij gevoelige persoonlijke informatie verzamelen (bijv. etniciteit, inkomen, opleiding etc.) ten behoeven van het creëren van een evenwichtige Gemeenschap die de consumentenpopulatie correct weergeeft; deze informatie wordt niet verzameld en/of gebruikt met een discriminerend oogmerk. U hoeft geen antwoord te geven op vragen of gevoelige informatie te verstrekken indien u dit niet wilt.

Alle informatie die u verstrekt, kan op de volgende manier worden gebruikt:
a) voor het bepalen of u voldoet aan de criteria voor de Gemeenschap;b) voor het communiceren met u betreffende uw deelname aan de Gemeenschap;c) voor marktonderzoek dat wordt uitgevoerd namens een C Space klant via uw Gemeenschap;d) voor het analyseren, evalueren en/of verbeteren van de services van C Space en martkonderzoekstools.

Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kan uw persoonlijke identificeerbare informatie openbaar gemaakt worden aan overheden, rechtbanken, wetshandhavende of regelgevende instanties op grond van een wettig bevel in een jurisdictie waarin u gevestigd bent en/of waar uw persoonlijke informatie is opgeslagen en/of wordt verwerkt. U kunt niet kiezen voor opt-out van uw persoonlijke informatie indien hierom wordt verzocht op gerechtelijk bevel.

C Space al uw informatie alleen gebruiken conform de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en het privacybeleid van C Space, dat te vinden is op cspace.com/privacy_nl-nl. In de meeste gevallen worden uw Gemeenschapsactiviteiten alleen gedeeld met de Sponsor in geaggregeerde vorm en worden deze niet gecombineerd met uw contactinformatie (zoals uw volledige naam of e-mailadres). C Space kan echter de inhoud die u invoert op de Gemeenschap combineren en opnemen in rapporten aan de Sponsor. De inhoud kan onder andere citaten, foto’s, video’s, deelname-informatie over gemeenschapsactiviteiten bevatten. In sommige gevallen kan C Space ook uw persoonlijke contactinformatie delen met de Sponsor of heeft de Sponsor direct toegang tot de Gemeenschap. In deze gevallen kan uw persoonlijke informatie verwerkt worden volgens het privacybeleid van de Sponsor, waarvan u een exemplaar kunt vinden via uw Gemeenschap, maar het gebruik door de Sponsor van uw informatie zal eveneens conform zijn aan de bovengenoemde doeleinden. Indien C Space of de Sponsor uw informatie of inhoud wil gebruiken voor enig ander doel dan hierboven uiteengezet, zullen wij u vooraf uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Door deze Overeenkomst te accepteren en door uw informatie te verstrekken en deel te nemen aan een Gemeenschap, stemt u uitdrukkelijk in met gebruik van uw persoonlijke informatie conform de voorwaarden van deze Overeenkomst en het privacybeleid dat op uw Gemeenschap van toepassing is.

Indien u niet wilt dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt verzameld en/of gebruikt, moet u geen informatie aan ons verstrekken. Als u deze informatie al hebt verstrekt en deze wilt corrigeren of uit onze bestanden wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met uw gemeenschapsfacilitator of [email protected].

Opslag en verwerking van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die op de site is verzameld, kan gehost, opgeslagen, verwerkt en/of ondersteund worden in uw woonland of een ander land waarin C Space, de Sponsor of onderaannemers of agenten gevestigd zijn.

Door te klikken op de knop “Ik accepteer” hieronder, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat informatie wordt overgedragen buiten uw woonland.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die van onze website worden verstuurd en opgeslagen worden op uw computer of mobiele apparaat en die ons helpen informatie te onthouden over uw gebruik van onze website en toegang tot de Gemeenschap. Meer informatie over cookies kunt u vinden in ons privacybeleid. We gebruiken cookies op de site om uw e-mailadres en/of voorkeuren te onthouden en de activiteiten op onze site en binnen de Gemeenschappen te verbeteren. Door te klikken op de knop “Ik accepteer” hieronder en deel te nemen aan een online Gemeenschap, stemt u in met ons gebruik van cookies om uw sessieactiviteiten voor deze doeleinden te volgen. Indien u niet instemt met onze opvolging van uw sessieactiviteit kan het zijn dat u geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de Gemeenschap en/of de site.

Vertrouwelijkheid

Als lid van de Gemeenschap hebt u misschien toegang tot ideeën of informatie die vertrouwelijk zijn en moeten blijven. Deel geen vertrouwelijke ideeën of informatie met anderen tenzij wij u anders informeren of indien openbaarmaking wettelijk verplicht is. Indien vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt, kunnen wij het lid of de leden van de Gemeenschap verwijderen die de informatie openbaar hebben gemaakt, of kunnen wij genoodzaakt zijn de volledige Gemeenschap te sluiten.

Materiaal dat u moet delen met de Gemeenschap

Door deze voorwaarden te accepteren en deel te nemen aan de Gemeenschap, kent u onherroepelijk alle rechten op ideeën of uiting van ideeën tijdens uw deelname aan de Gemeenschap toe aan C Space en de Sponsor. Alle commentaar, suggesties, grafieken, ideeën (inclusief product en reclame-ideeën) en andere informatie of materiaal dat u indient, publiceert, oplaad of anderszins verstrekt aan C Space via de Gemeenschap, wordt en blijft het exclusieve eigendom van C Space en de Gemeenschapssponsor, inclusief toekomstige rechten in verband met indieningen, zelfs als deze Algemene voorwaarden later worden gewijzigd of beëindigd. Dit betekent dat u afziet van eigendomsrechten op dergelijke indieningen en dat u het onbeperkte recht van C Space en de Sponsor erkent op het gebruik en/of toewijzing of andere overdracht daarvan (of van soortgelijke materialen of ideeën) in enig medium, nu en in de toekomst, zonder kennisgeving, vergoeding of andere verplichting jegens u of een andere persoon.

Vrijwaring en afstand

U stemt er voorts mee in alle claims tegen C Space en de Sponsor met betrekking tot intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, privacy- en publiciteitsrechten, toewijzingsrechten of enige andere aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wetgeving te vrijwaren en hiervan afstand te doen. U stemt ermee in C Space en de Sponsor te vergoeden voor en te vrijwaren van alle claims, procedures, schade, kosten, vonnissen, boetes of uitgaven ven enigerlei aard (inclusief redelijke advocaatkosten, behalve zoals hierin voorzien), die verkregen kunnen worden tegen, geleden worden door of opgelegd kunnen worden aan C Space, de Sponsor en/of hun functionarissen, directeuren, agenten of filialen op grond van claims voor hun gebruik van informatie die door u is verstrekt via de gemeenschap die beschermd is op grond van eigendomsrechten, vertrouwelijkheid of wetten van enige jurisdictie.

Sites en applicaties van derden

Voor deelname aan uw Gemeenschap kan het gebruik van mobiele services vereist zijn, inclusief data en/of messaging services. Wij wijzen u erop dat uw normale tarieven en abonnementsgelden, bijvoorbeeld voor tekstberichten of gebruik van gegevens, van toepassing zijn en dat C Space niet verantwoordelijk is voor kosten die voortvloeien uit uw deelname aan een Gemeenschap die gebaseerd is op gebruik van mobiele apparatuur.

De Gemeenschap kan links naar sites of services van derden bevatten, inclusief links die door Gemeenschapsleden zijn toegevoegd. De links zijn uitsluitend informatief opgenomen in de Gemeenschap. Indien u gebruik maakt van de links naar internetsites, inhoud of video’s die toegankelijk zijn via de Gemeenschap, maar die door derden worden beheerd, doet u dit op eigen risico en C Space en de Sponsor zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Naar goeddunken van de Gemeenschapssponsor kan uw Gemeenschap de optie aanbieden om uw C Space account te integreren met of te koppelen aan services van derden, inclusief sociale media applicaties zoals Facebook®. Indien dit het geval is in uw Gemeenschap, zal C Space uw instructies geven voor (a) het linken van uw Gemeenschapsaccount aan uw sociale media account, en (b) het beëindigen van de link tussen uw C Space account en uw sociale media account.

Indien deze optie beschikbaar is en u ervoor kiest uw C Space account te integreren in services van derden of sociale mediasites, is C Space niet langer in staat te controleren wie de account ziet of wie toegang heeft. Het gebruik van uw informatie en de inhoud die u deelt via sociale media sites wordt beheerst door het privacybeleid en de privacyinstellingen van uw sociale media-account. Publicatie van uw inhoud en/of informatie op een site van een derde of via een service van een derde gebeurt op uw eigen risico en valt buiten deze Algemene voorwaarden. Onze services kunnen de publicatie van inhoud of het delen van informatie door een gebruiker met sites van derden, inclusief sociale media websites, niet controleren

Voor zover uw Gemeenschap gebruikt maakt van of linkt naar sites, applicaties of services van derden, kan uw gebruik van dergelijke sites, applicaties of services tevens beheerst worden door privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van de sites en/of applicaties van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en ander overeenkomsten die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke sites en/of applicaties van derden zorgvuldig te lezen.

C Space en de Sponsor zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw informatie door deze derden en C Space garandeert niet dat deze sites en applicaties van derden vrij zijn van computervirussen of “malware.” C Space en de Sponsor wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor verlies, kosten of uitgaven die voortvloeien uit uw gebruik van deze sites, services en/of applicaties van derden.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

De Gemeenschap is een plaats waar leden deel kunnen nemen aan een interactieve en levendige gemeenschap. Vanwege de interactieve aard van de Gemeenschap wordt de informatie en het materiaal dat in de Gemeenschap wordt gepubliceerd door de Gemeenschapsleden niet gecontroleerd en vooraf goedgekeurd door C Space of de Sponsor. Informatie of materiaal dat online geplaatst wordt door Gemeenschapsleden, inclusief advies en meningen, zijn de inzichten en verantwoordelijkheid van degenen die deze verklaringen publiceren en zijn niet noodzakelijkerwijs een weergave van de inzichten van C Space of de Sponsor. C Space en de Sponsor geven geen goedkeuring aan commentaar, meningen of verklaringen die in de Gemeenschap worden gepubliceerd en ondersteunen, veroordelen, controleren deze niet, moedigen deze evenmin aan en stemmen hier niet mee in. U stemt ermee in dat C Space en de Sponsor niet verantwoordelijk zijn voor en niet aansprakelijk worden gesteld jegens u in verband met enige informatie of materiaal dat door anderen wordt gepubliceerd.

Geen monitorverplichting

C Space en de Gemeenschapssponsor zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die verstrekt is door anderen, inclusief Gemeenschapsleden, en wij hebben geen verplichting tot het pre-screenen van inhoud die binnen de Gemeenschap is gepubliceerd. C Space en/of de Sponsor hebben het recht, maar zijn niet verplicht tot het weigeren van publicatie, redactie of verwijdering van enige inhoud om ongeacht welke reden. C Space en de Gemeenschap zijn niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging van verwijdering van materiaal.

Waardering van leden

C Space en de Sponsor stellen uw deelname aan de Gemeenschap op prijs. Uit waardering voor het delen van uw mening en inzichten, bieden wij van tijd tot tijd bepaalde ledenwaarderingsprogramma’s. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welk bedrag uw af moet dragen aan belastingen en heffingen in verband met eventuele prijzen die u wint. Wij kunnen op elk moment en om ongeacht welke reden een ledenwaarderingsprogramma opschorten of annuleren. Meer informatie over ledenwaarderingsprogramma’s kunt u vinden op de publicatie Ledenwaarderingsprogramma in de Gemeenschap.

Als u vragen hebt

Met vragen over uw deelname aan de Gemeenschap kunt u terecht bij uw C Space Gemeenschapsfacilitator.

Kennisgeving van wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of herzien. Wij raden u aan de Lidmaatschapsovereenkomst te lezen elke keer dat u de Gemeenschap bezoekt zodat u op de hoogte blijft van de meest recente Voorwaarden. Uw gebruik van of deelname aan de Gemeenschap bevestigt uw voortdurende instemming met de op dat moment geldende Voorwaarden.

Disclaimer, beperking van aansprakelijkheid en vergoeding

C Space en/of de gemeenschapssponsor geven geen garanties voor de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of enig ander aspect betreffende advies, mening, verklaring of andere informatie die weergegeven wordt via de online gemeenschap, en behouden zich het recht voor inhoud van de gemeenschapswebsite te verwijderen indien zij deze opgepast achten.

C Space, de gemeenschapssponsor en/of hun kantoren streven ernaar de gemeenschap en de werking daarvan te handhaven, maar zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van defecten die in de website, de gemeenschap en de werking daarvan aanwezig kunnen zijn. Wat de werking van de website en/of de gemeenschap betreft, wijzen C Space en de gemeenschapssponsor uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties van enigerlei aard af, inclusief, maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of niet-schending. C Space en de gemeenschapssponsor garanderen niet dat (i) de werking van de website en/of gemeenschap voldoet aan de vereisten van de gebruiker; (ii) toegang tot de website en/of gemeenschap ononderbroken, tijdig, veilig, vrij van virussen, wormen, trojan horses of andere schadelijke componenten is, of vrij is van defecten of fouten; (iii) de resultaten die verkregen kunnen worden door gebruik van de website en/of gemeenschap nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; of (iv) dat defecten worden gecorrigeerd. U (en niet C Space of de gemeenschapssponsor) bent de volledige kosten verschuldigd voor onderhoud, reparatie of correctie die nodig kan zijn aan uw computeruitrusting, mobiele apparatuur en software ten gevolge van virussen, fouten of andere problemen die u kunt ondervinden ten gevolge van uw bezoek aan deze website en/of gemeenschap. Indien op grond van toepasselijke wetgeving impliciet een garantie is opgenomen in deze overeenkomst die niet kan worden uitgesloten, is deze garantie slechts van toepassing voor zover deze niet kan worden uitgesloten.

In geen geval zullen C Space, de gemeenschapssponsor en/of hun agentschappen aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel, inclusief directe, bijzondere, incidentele schade, gevolgschade, schadevergoeding of andere schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van of de onmogelijkheid gebruikt te maken van de website en/of gemeenschap of enig materiaal in de gemeenschap, op grond van overeenkomst, nalatigheid of enige onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het het gebruik of de uitvoering van de website en/of gemeenschap of informatie die beschikbaar is op de website en/of gemeenschap. C Space en de gemeenschapssponsor zijn niet aansprakelijk, zelfs indien C Space, de sponsor of een bevoegde vertegenwoordiger van een van hen geïnformeerd werd over de kans op dergelijke schade dit omvat, maar is niet beperkt tot schade of letsel ten gevolge van fouten, omissies, onderbrekingen, defecten, niet-uitvoering, vertragingen in werking of overdracht, niet-functioneren van lijnen of computervirussen, wormen, trojan horses of andere schadelijke componenten. U stemt ermee in C Space, de gemeenschapssponsor en/of hun kantoren te verdedigen tegen, te vergoeden voor en te vrijwaren tegen claims of verzoeken van derden tegen C Space ten gevolge van of voortvloeiend uit uw deelname aan de C Space online gemeenschap.

U stemt hiermee in met het vrijwaren van C Space, de gemeenschap, de sponsor, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten tegen al dan niet vermoedelijke, al dan niet openbaar gemaakte claims, verzoeken en (feitelijke en gevolg-)schade van ongeacht welke aard (“claims”), voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van deze site en/of gemeenschap. Indien u een inwoner van californië bent, doet u afstand van sectie 1542 van het californische burgerlijk wetboek dat gedeeltelijk als volgt luidt: “een algemene vrijspraak is niet van toepassing op claims waarvan de crediteur het bestaan in zijn voordeel niet kent of vermoedt op het moment van uitvoering van de vrijspraak, en die indien hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, de schikking tussen hem en de schuldenaar materiaal zouden hebben beïnvloed.”

Scheidbaarheid

Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig of ongeldig wordt bevonden op grond van wet- of regelgeving, blijft het resterende deel geldig en van kracht en worden de nietige of ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de commerciële intenties van deze Overeenkomst.

Heersend recht

De wetten van de Commonwealth of Massachusetts zijn van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van de Gemeenschap. Indien u gerechtelijke stappen onderneemt in verband met uw gebruik van de Site of de Gemeenschap, stemt u ermee in een dergelijke procedure alleen op te starten in de staat of voor de federale rechtbanken in Suffolk County, Massachusetts, en stemt u in met de bevoegdheid van deze rechtbanken.