Zasady użytkowania

Informacje ogólne

Korzystając z tej Strony internetowej użytkownik potwierdza, że zgodnie z prawem może zaakceptować niniejsze Zasady użytkowana („Zasady użytkowania”) i zobowiązać się do ich przestrzegania. Strona internetowa może zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Firma C Space Corporation i strony trzecie dostarczające treści na tę stronę mogą wprowadzać udoskonalenia i/lub zmiany do produktów, usług i programów opisanych na tej Stronie internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Do użytkownika należy sprawdzanie Zasad użytkowania pod kątem zmian okresowo wprowadzanych na Stronę internetową.

Niniejsze Zasady regulują warunki użytkowania Strony internetowej C Space; jeśli użytkownik bierze udział w elektronicznym badaniu prowadzonym przez C Space, jego udział reguluje Umowa członkowska społeczności.

Niniejsze Zasady stanowią całość porozumienia w związku z użytkowaniem Strony internetowej i mają charakter nadrzędny w stosunku do wszelkich wcześniejszych lub równoczesnych, kolidujących lub dodatkowych porozumień; jednakże w przypadku konfliktu z Umową członkowską społeczności pierwszeństwo mają postanowienia Umowy członkowskiej. Wszelkie działania związane z niniejszą Stroną internetową są regulowane przez prawo stanu Massachusetts oraz obowiązujące prawo federalne Stanów Zjednoczonych. Nie będzie możliwości wyboru jurysdykcji.

Wykorzystanie Informacji zastrzeżonych

Wszelkie treści i własność intelektualna udostępniane na Stronie internetowej są własnością firmy C Space Corporation lub jej licencjodawców oraz są chronione prawem autorskim lub innymi prawami i umowami własności intelektualnej. Niniejsza Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa lub kompilacja zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych. Wszelkie oprogramowanie udostępniane na Stronie internetowej do pobrania przez użytkownika („Oprogramowanie”) jest własnością firmy C Space Corporation i/lub stron trzecich. Korzystanie z Oprogramowania jest regulowane postanowieniami umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, która jest załączona do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Przed zaakceptowaniem postanowień Umowy licencyjnej nie należy instalować żadnego Oprogramowania, które podlega Umowie licencyjnej.

Jeśli oprogramowanie jest objęte gwarancją, jest ona zgodna z postanowieniami umowy licencyjnej. Z zastrzeżeniem postanowień umowy licencyjnej, wszelkie wyrażone lub dorozumiane warunki, oświadczenia i gwarancje, włączając wszelkie dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności, są objęte zrzeczeniem się odpowiedzialności z wyjątkiem zakresu, w jakim takie zrzeczenia się odpowiedzialności nie mają mocy prawnej.

C Space Corporation oraz wszelkie znaki handlowe i logo opierające się na C Space Corporation są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy C Space Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Niedozwolone jest użycie dowolnego znaku handlowego pojawiającego się na tej Stronie internetowej bez związku z produktem lub usługą właściciela danego znaku handlowego, w żaden sposób, który może spowodować dezorientację wśród klientów ani taki, który dyskredytuje lub lekceważy właścicieli znaku handlowego. Wszelkie reprodukcje znaków handlowych firmy C Space Corporation muszą uwzględniać odpowiednie noty o prawie autorskim i prawach własności oraz podlegają zgodzie firmy C Space Corporation (patrz dane kontaktowe poniżej).

Linki do stron innych firm

Linki do innych stron uwzględnione na niniejszej Stronie internetowej mają charakter informacyjny; nie świadczą o żadnym związku z firmą C Space Corporation, chyba że określono inaczej. Niezawodność, dostępność i działanie innych stron znajduje się poza kontrolą firmy C Space Corporation; firma C Space Corporation nie udziela żadnych deklaracji ani gwarancji w odniesieniu do takich stron. Firma C Space Corporation udostępnia na swojej Stronie te linki wyłącznie dla wygody użytkownika; uwzględnienie jakiegokolwiek linka do takich stron nie sugeruje żadnego wsparcia takich stron przez firmę C Space Corporation. Firma C Space Corporation zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego linka lub programu generującego linka w dowolnym momencie.

Integracja z usługami stron trzecich

Określone funkcje naszej Strony i/lub Usługi mogą pozwalać na integrację konta C Space ze stronami i usługami innych firm, włączając strony portali społecznościowych, takich jak Facebook®. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na integrację swojego konta C Space z usługami stron trzecich lub portalami społecznościowymi, C Space nie ma już kontroli nad tym, kto może mieć dostęp do konta lub je przeglądać. Zamieszczanie swoich treści i/lub informacji w witrynie stron trzecich lub za pośrednictwem usług stron trzecich następuje na odpowiedzialność użytkownika i nie jest objęte niniejszymi Warunkami. Nasze Usługi nie obejmują i nie mogą obejmować kontroli w zakresie zamieszczania treści lub udostępniania informacji przez użytkowników na stronach innych firm, włączając wszystkie portale społecznościowe. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i innymi umowami, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z takich stron i/lub aplikacji innych firm.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień, materiały na stronie internetowej są udostępniane w formie „jak są”. Wszelkie wyrażone lub dorozumiane warunki, oświadczenia i gwarancje, włączając wszelkie dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności, są objęte zrzeczeniem się odpowiedzialności z wyjątkiem zakresu, w jakim takie zrzeczenia się odpowiedzialności nie mają mocy prawnej. Firma C Space Corporation nie składa żadnych deklaracji, oświadczeń ani gwarancji w zakresie jakości, przydatności, prawdziwości, dokładności ani kompletności jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie internetowej. Wszelkie pytania w związku z materiałami należy kierować do dostawców takich materiałów. Prawo niektórych jurysdykcji może nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji i takie wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma C Space Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w wyniku użytkowania, modyfikacji, współtworzenia, kopiowania, rozpowszechniania lub pobierania materiałów z niniejszej strony internetowej. W żadnym wypadku firma C Space Corporation nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, niematerialne, wymierne, przypadkowe czy wtórne szkody (włączając utratę dochodów, zysków, danych, możliwości użytkowania lub innych korzyści ekonomicznych) bez względu na sposób ich wystąpienia, niezależnie czy w wyniku naruszenia czy deliktu, nawet jeśli firma C Space Corporation została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i/lub sprzętu używanych w związku ze stroną internetową oraz użytkownik zobowiązuje się nie składać roszczeń wobec firmy C Space Corporation za utracone dane, czas ponownego uruchamiania, nieprawidłowe rezultaty, opóźnienia w pracy ani utracone zyski w wyniku korzystania z materiałów. Użytkownik zwalnia firmę C Space Corporation z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pozywać firmy C Space Corporation w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z użytkowania strony internetowej. Jedynym i wyłącznym środkiem naprawczym przysługującym użytkownikowi jest zaprzestanie użytkowania tej strony internetowej.

Roszczenia w zakresie prawa autorskiego

C Space szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca chroniona prawem autorskim jest udostępniona na Stronie internetowej w sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, prosimy o przesłanie na piśmie zawiadomienia zawierającego następujące informacje:

Zawiadomienie proszę przesłać na poniższy adres:

DMCA Designated Agent
C Space Corporation
290 Congress Street, 7th Floor
Boston, MA 02210
USA

[email protected]
Fax: +1 617.316.4200