ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยการตลาดออนไลน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ชุมชน”) ซึ่งดำเนินการโดยC Space (ต่อไปนี้เรียกว่า “C Space” หรือ “เรา”) ในนามของลูกค้า ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุน”) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับC Space โปรดดูเว็บไซต์ที่ cspacestg.wpengine.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สนับสนุน โปรดดูที่ชุมชนของคุณ ในชุมชนบางแห่ง ผู้สนับสนุนจะไม่เปิดเผยชื่อ

เพื่อการมีส่วนร่วมในชุมชน เราจะขอให้คุณอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีความสำคัญด้านล่างนี้ เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะวางกฎเกณฑ์สำหรับการเข้าถึง การใช้งาน และการมีส่วนร่วมในชุมชน หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยดูรายละเอียดได้จากข้อ 24 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้.

การตกลงและยอมรับในบัญชีชุมชนของคุณ

 1. คุณจะต้องลงทะเบียนกับเราก่อนเพื่อเข้าร่วมชุมชนของเรา
  1. คุณจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคนเดียวเท่านั้น และ
  2. ขณะลงทะเบียน คุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน.
 2. โปรดอย่าแบ่งปันข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของชุมชนของคุณให้ผู้อื่น คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมชุมชนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิเศษและเราตั้งใจส่งคำเชิญนี้ให้คุณเท่านั้น การที่เรารวมคุณไว้ในชุมชนนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ซึ่งตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกของชุมชน C Space อาจเพิกถอนการเข้าถึงชุมชนของคุณหรือระงับการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของC Space หรือของผู้สนับสนุนของชุมชน อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): (i) หากคุณแบ่งปันข้อมูลการเข้าถึงชุมชนกับบุคคลอื่น (ii) หากคุณแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกของชุมชน (iii) หากคุณละเมิดหลักปฏิบัติของชุมชน (ด้านล่างนี้) (iv) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการวิจัยการตลาดของผู้สนับสนุนของเรา (v) หากคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างจริงจัง หรือ (vi) หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามส่วนใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.
 3. คุณมีสิทธิที่จะยุติบัญชีของคุณกับเราเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเราผ่านทางหน้าจอการจัดการบัญชีที่เหมาะสม หากคุณยุติบัญชีของคุณ โปรดทราบว่าเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5) ซึ่งได้รับการเผยแพร่ไว้ในชุมชนจะยังคงได้รับการเผยแพร่กับผู้อื่นในชุมชนต่อไป และเราอาจแสดงเนื้อหาของคุณต่อไปในชุมชน เว้นแต่คุณจะมีคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้เราลบเนื้อหานั้นออก ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดตามข้อ 25 จะมีผลใช้บังคับ.
 4. เราอาจเพิกถอนการเข้าถึงชุมชนและ/หรือบัญชีของคุณเมื่อใดก็ตามและด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเราจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลตามมา ทั้งนี้ จะเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้

หลักปฏิบัติของชุมชน

 1. ในบางส่วนของชุมชน คุณอาจได้รับเชิญให้เสนอข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ในชุมชนและ/หรือการใช้งานโดยC Space ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“เนื้อหาของคุณ”) (“เนื้อหาของคุณ”).
 2. หลักปฏิบัติของชุมชนครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมและการใช้งานชุมชน หลักปฏิบัติออกแบบมาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุมชนจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสมาชิกทุกคน หากคุณละเมิดหลักปฏิบัติ บัญชีชุมชนของคุณอาจถูกระงับหรือเพิกถอน ข้อกำหนดตามหลักปฏิบัติมีดังนี้:
  1. ขณะมีส่วนร่วมในชุมชน คุณต้องเคารพสิทธิของสมาชิกท่านอื่นในการใช้งานชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  2. คุณจะเข้าถึงชุมชนได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นสมาชิกของชุมชนแล้วเท่านั้น
  3. คุณหรือบุคคลก็ตามในครัวเรือนของคุณหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวต้องไม่ทำงานในบริษัทวิจัยการตลาดใดๆ นอกจากนี้ อาจจะมีข้อยกเว้นอื่นๆ ทางด้านอาชีพ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าจอคัดเลือกสำหรับชุมชนของคุณ โดยข้อยกเว้นเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้C Space และ/หรือผู้สนับสนุนสามารถบรรลุเป้าหมายการวิจัยที่ตั้งไว้ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งนี้ คุณตกลงจะตอบคำถามในการคัดกรองดังกล่าวอย่างถูกต้อง
  4. คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์หรือกระจายข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกอื่นๆ ผ่านทางชุมชม โดยประการอื่นใดก็ตาม
  5. คุณจะไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิใดๆ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10) ของบุคคลที่สาม และคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดที่มีผลใช้บังคับ ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้:
   1. เนื้อหาของคุณจะต้องไม่รวมถึงเพลง เว้นแต่คุณจะเป็นผู้เขียนเพลงนั้นเอง หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้ได้แต่งและบันทึกเพลงดังกล่าว หรือ
   2. เนื้อหาของคุณจะต้องไม่รวมถึงชื่อแบรนด์หรือโลโก้ที่ระบุได้นอกเหนือจากแบรนด์หรือโลโก้ของผู้สนับสนุน
  6. คุณต้องได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาของคุณเพื่อใช้งานรูปภาพและ/หรือเสียงของพวกเขาตามการอนุญาตที่คุณได้ให้กับเราด้านล่างนี้ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไปยังชุมชน
  7. เนื้อหาของคุณจะต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นหรืออาจถือเป็นการข่มขู่ การหมิ่นประมาท สิ่งหยาบโลน การกระทำที่ไม่สุภาพ สิ่งน่ารังเกียจ สิ่งลามกอนาจาร สิ่งหยาบคาย สิ่งที่เป็นการปลุกปั่นการเหยียดสีผิว การเลือกปฏิบัติ ความน่าอับอาย การคุกคาม การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือการละเมิดการเก็บรักษาความลับ
  8. คุณจะไม่โพสต์สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: ข้อมูลที่เป็นการแนะนำให้กระทำผิดกฎหมาย ข้อมูลที่จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้อื่นไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอันตรายในลักษณะเดียวกัน โฆษณาหรือการรบกวนทางการค้ารูปแบบใดก็ตาม หรือไฟล์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
  9. คุณจะต้องไม่ทำซ้ำหรือดาวน์โหลดสิ่งใดจากชุมชนเว้นแต่จะได้รับการแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวจากผู้ประสานงานชุมชน

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัว.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในฐานะสมาชิกชุมชน คุณอาจสามารถเข้าถึงแนวคิดหรือข้อมูลที่เป็นและจะต้องถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โปรดอย่าแบ่งปันข้อมูลหรือแนวคิดที่เป็นความลับกับใครก็ตาม เว้นแต่เราจะได้บอกให้คุณดำเนินการเปิดเผยหรือหากการเปิดเผยต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากข้อมูลลับได้รับการเปิดเผย เราอาจต้องเพิกถอนความเป็นสมาชิกชุมชนจากสมาชิกที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลนั้น หรือเราอาจต้องปิดชุมชนนั้นโดยสมบูรณ์

ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับชุมชน

 1. ยอมรับข้อกำหนดและการมีส่วนร่วมในชุมชนแสดงว่าคุณได้มอบสิทธิทั้งหมดในการแสดงแนวคิดที่คุณได้ให้ไว้ระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้กับC Spaceโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ภาพประกอบกราฟิก การแสดงออกถึงแนวคิด (รวมถึงการแสดงสินค้าและการโฆษณาแนวคิด) และข้อมูลอื่น หรือสิ่งที่คุณได้ส่ง โพสต์ อัปโหลด หรือจัดส่งให้C Spaceด้วยวิธีอื่นผ่านทางชุมชนจะเป็นและคงอยู่เป็นทรัพย์สินของC Spaceแต่เพียงผู้เดียว โดยรวมถึงสิทธิในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลข้างต้นด้วย แม้จะมีการแก้ไขหรือเพิกถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในอนาคต ซึ่งหมายความว่าคุณได้ปฏิเสธสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของใดๆ ในสิ่งที่ส่งดังกล่าว และคุณยอมรับว่าC Spaceมีสิทธิที่จะใช้งานและ/หรือโอนหรือถ่ายโอนสิทธิดังกล่าว (หรือข้อมูลใดหรือการแสดงออกถึงแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน) โดยไม่จำกัดไม่ว่าจะผ่านสื่อใดๆ ไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และโดยไม่มีการชดเชยหรือภาระใดที่จะต้องทำให้กับคุณหรือบุคคลอื่นใด.

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ชุมชนและข้อมูลทั้งหมด รูปภาพ รูปถ่าย และเนื้อหาอื่นที่แสดงในชุมชน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูล”) จะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิบางประการ สิทธิเหล่านี้รวมถึง สิทธิบัตร สิทธิในนวัตกรรม ลิขสิทธิ์ และสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ธรรมสิทธิ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจ และชื่อโดเมน ชื่อเสียงในการค้า และสิทธิในการดำเนินคดีสืบเนื่องจากการหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิในการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิ”) สิทธิเหล่านี้เป็นของC Spaceโดยตรง หรือพรอมิสคอมมิวนิสเปซ ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจากเจ้าของหรือผู้อนุญาตของสิทธิเหล่านั้น
 2. คุณมีสิทธิในการรับชม สั่งพิมพ์ และใช้งานชุมชนและข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้งในและต่อชุมชนรวมถึงข้อมูล และการใช้งานชุมชนและข้อมูลของคุณโดยเป็นไปตามข้อจำกัดต่อไปนี้ คุณต้องไม่:
  1. ลบการแจ้งถึงลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของซึ่งมีอยู่ในข้อมูล
  2. ใช้งานข้อมูลใดจากชุมชนด้วยวิธีการที่เป็นการฝ่าฝืนสิทธิของเราหรือสิทธิของบุคคลที่สาม; หรือ
  3. ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดให้ชม แสดง เผยแพร่ แจกจ่าย เปิดเผย ออกอากาศ แต่งเติม ส่งต่อให้สาธารณชน หรือแจ้งเวียนไปยังบุคคลที่สามหรือใช้ประโยชน์ชุมชนและ/หรือข้อมูลไปในทางอื่นใด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
 3. การใช้งานชุมชนหรือข้อมูลในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้อาจถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของเราหรือสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา เราและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิทั้งหมดและการแก้ไขที่มีอยู่กับกรณีการฝ่าฝืนสิทธิในชุมชนหรือข้อมูลที่เข้าถึงได้จากที่นั้นๆ
 4. การอัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยังชุมชนแสดงว่าคุณได้อนุญาตให้C Spaceและผู้สนับสนุน และผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้ใช้ชุมชน (ด้วยระยะเวลาจำกัด) มีสิทธิการใช้งานที่ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวและไม่สามารถเพิกถอนได้ในการดูและใช้งานเนื้อหาของคุณโดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการวิจัยการตลาด

การปลดเปลื้องและการสละสิทธิ์

 1. คุณยังตกลงว่าจะปลดเปลื้องและสละสิทธิ์ในข้อเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อC Spaceและผู้สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นใด สิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ สิทธิในการมอบให้ หรือความรับผิดอื่นใดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะชดเชยและชดเชยต่อเนื่องให้กับC Spaceและผู้สนับสนุนในกรณีที่มีข้อเรียกร้อง การดำเนินการ ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา ค่าปรับ หรือรายจ่ายอื่นใดก็ตาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร ยกเว้นดังที่กำหนดไว้ในที่นี้) ซึ่งC Space ผู้สนับสนุน และ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน หรือบริษัทในเครืออาจได้รับอันเนื่องมาจากผลของข้อเรียกร้องในการใช้ข้อมูลใดที่คุณได้ให้ผ่านชุมชนไว้โดยฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือที่เป็นความลับหรือที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดก็ตาม

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในชุมชน

 1. ข้อมูลที่เผยแพร่ในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น คุณไม่ควรเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวและเรายกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณได้เชื่อถือข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 2. เราแนะนำให้คุณรับคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่บนหรือที่รวมอยู่ในชุมชน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

 1. การมีส่วนร่วมของคุณในชุมชนอาจต้องใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงการบริการข้อมูลและ/หรือบริการส่งข้อความ โปรดทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณตามปกติเกิดขึ้น อาทิ ค่าบริการการส่งข้อความ หรือการใช้บริการข้อมูล และC Spaceไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ
 2. ชุมชนอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่เพิ่มโดยสมาชิกชุมชน ลิงก์ที่อยู่ในชุมชนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น หากคุณเข้าถึงลิงก์เหล่านี้เพื่อไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เนื้อหา หรือวิดีโอที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านชุมชนแต่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการดำเนินการดังกล่าวเอง และC Spaceรวมถึงผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ หรือวิธีจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์เหล่านั้น
 3. ชุมชนอาจมีตัวเลือกในการรวมหรือเชื่อมโยงบัญชีของC Spaceเข้ากับบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงแอปพลิเคชั่นสื่อสังคม อาทิ Facebook® โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สนับสนุนชุมชน ในกรณีนี้ C Spaceจะให้คำแนะนำกับคุณสำหรับ (ก) การเชื่อมโยงบัญชีชุมชนของคุณไปยังบัญชีสื่อสังคม และ (ข) การยกเลิกการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีชุมชนของคุณและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณมีตัวเลือกดังกล่าวและคุณเลือกที่จะรวมบัญชีC Spaceกับบริการหรือเว็บไซต์สื่อสังคมของบุคคลที่สาม C Spaceอาจไม่สามารถควบคุมผู้ที่จะเห็นหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงหรือแบ่งปันผ่านบัญชีที่รวมไว้ของคุณ และในกรณีเช่นว่า การใช้ข้อมูลและเนื้อหาของคุณผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชีสื่อสังคมของคุณ การโพสต์เนื้อหาและ/หรือข้อมูลไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือผ่านบริการใดของบุคคลที่สามเป็นการดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงของตัวคุณเองและไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริการของเราจะไม่ควบคุมรวมถึงไม่สามารถควบคุมการโพสต์เนื้อหาหรือการแบ่งปันข้อมูลโดยผู้ใช้ใดๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคม.
 4. ภายใต้ขอบเขตการใช้งานของชุมชนหรือการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการของบุคคลที่สาม การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการดังกล่าวก็อาจอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม เราขอให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามของคุณ.
 5. C Spaceและผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบการใช้งานข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามเหล่านี้และC Spaceไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามเหล่านี้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ C Spaceและผู้สนับสนุนปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดโดยชัดแจ้งสำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายใดๆ ที่คุณได้รับอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ บริการ และ/หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ของคุณ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

 1. ชุมชนเป็นพื้นที่ที่สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ได้ เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเชิงโต้ตอบ ข้อมูลที่สมาชิกชุมชนโพสต์ในชุมชนจะไม่ได้รับการควบคุมหรือไม่ต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากC Space หรือผู้สนับสนุน ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกชุมชนส่งเข้าไปทางออนไลน์ รวมถึงคำแนะนำและข้อคิดเห็นเป็นความเห็นและความรับผิดชอบของผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวและไม่ได้แสดงถึงความเห็นของC Space หรือผู้สนับสนุน C Spaceและผู้สนับสนุนไม่ได้ให้การรับรอง สนับสนุน อนุมัติ ส่งเสริม ตรวจสอบ หรือเห็นชอบกับข้อคิดเห็น ความเห็น หรือข้อความที่โพสต์ภายในชุมชน คุณตกลงว่าC Spaceและผู้สนับสนุนไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์โดยผู้อื่น.

การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

 1. C Space และผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่ผู้อื่นเป็นผู้จัดเตรียม รวมถึงสมาชิกชุมชน และเราจะไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ในชุมชนล่วงหน้า C Spaceและ/หรือผู้สนับสนุนมีสิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่จะปฏิเสธ แก้ไข หรือลบข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม C Spaceและผู้สนับสนุนชุมชนจะไม่ต้องรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการลบข้อมูล
 2. หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับชุมชน คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ [email protected] แล้วเราจะพยายามตอบคำถามหรือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด
 3. หากคุณประสงค์จะให้เราหยุดการใช้เนื้อหาของคุณเมื่อใดก็ตาม คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล [email protected] ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหาที่ได้รับแจ้ง”) และสำหรับเนื้อหาที่ได้รับแจ้งที่เผยแพร่อยู่แล้วในชุมชน โปรดระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวอยู่ที่ใดของชุมชน เราจะพยายามตอบโดยเร็วและพยายามหยุดใช้งานเนื้อหาที่ได้รับแจ้ง
 4. หากคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะทำให้เชื่อว่าข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้คนอื่นไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติของชุมชน คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]
 5. เมื่อเราได้รับแจ้งว่าข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้อื่นไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติของชุมชน เราจะพยายามสอบสวนในทันที และระหว่างการสอบสวน เราสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลที่เป็นเหตุดังกล่าวออกจากชุมชมทันที.

การตอบแทนสมาชิก

 1. C Spaceและผู้สนับสนุนรับรู้คุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในชุมชน และเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณได้แบ่งปันข้อคิดเห็นและทัศนคติของคุณ เราอาจจัดเตรียมโปรแกรมการตอบแทนสมาชิกในบางโอกาส โดยคุณจะต้องรับผิดชอบที่จะคำนวณจำนวนเงินภาษีรวมถึงชำระภาษีและอากรใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากรางวัลที่คุณได้รับ เราอาจระงับหรือยกเลิกโปรแกรมการตอบแทนสมาชิกได้ทุกเมื่อด้วยเหตุใดก็ได้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแทนสมาชิกได้โดยการเข้าไปที่โครงการตอบแทนสมาชิกที่โพสต์ในชุมชน

หากคุณมีคำถาม

 1. คำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณควรได้รับการส่งไปยังผู้ประสานงานชุมชนของC Space.

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

 1. เราสงวนสิทธิ์และอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โปรดดูข้อตกลงสมาชิกทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมชุมชนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน การใช้งานและการมีส่วนร่วมในชุมชนถือเป็นการยืนยันว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันของข้อตกลงต่อไป.

คำปฏิเสธความรับผิด ข้อจำกัดการรับผิด และค่าชดเชย

 1. คุณยอมรับว่าเราไม่สามารถรับประกันว่าชุมชนจะ:
  1. คงสภาพเหมือนเดิม เนื่องจากเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบชุมชน หรือทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการลงทะเบียนหรือโดยการมีค่าใช้จ่าย
  2. ใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณใช้งาน
  3. มีให้ใช้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง
  4. แม่นยำและเป็นปัจจุบัน หรือ
  5. ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ จุดบกพร่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรจัน หรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย และคุณต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตนเอง
 2. นอกจากนี้ คุณยังยอมรับด้วยว่า:
  1. เราไม่สามารถรับประกันความเร็วหรือความปลอดภัยของชุมชน และ
  2. เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีของไวรัสที่สามารถตรวจสอบไปยังชุมชนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  3. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน การเป็นตัวแทน หรือข้อกำหนดอื่นที่อาจใช้บังคับกับชุมชนหรือข้อมูลในชุมชน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
  4. เราจะรับผิดเฉพาะในกรณีที่การใช้งานชุมชนของคุณได้ทำให้เกิดความสูญเสียที่เป็นผลโดยตรงมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายสืบเนื่องหรือการสูญเสียทางธุรกิจที่คุณอาจได้รับ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร หรือการหยุดดำเนินการทางธุรกิจ
  5. เราจะไม่รับผิดสำหรับข้อมูลใดๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้อื่นและที่มีให้ใช้งานในชุมชน และในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คุณควรติดต่อเราผ่านผู้ประสานงานชุมชนของC Space
 3. เราไม่ได้ยกเว้นความรับผิดของเรา (หากมี) ต่อคุณสำหรับ:
  1. การได้รับบาดเจ็บของบุคคลหรือการเสียชีวิตอันเนื่องจากการเพิกเฉยของเรา
  2. การฉ้อโกงหรือการแสดงเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือ
  3. เรื่องอื่นใดที่หากเรายกเว้นหรือพยายามยกเว้นความรับผิดแล้วจะเป็นการทำผิดกฎหมาย
 4. เราสงวนสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับชุมชนโดยไม่ต้องมีการแจ้งและด้วยดุลพินิจของเราฝ่ายเดียว นอกจากนี้ เราอาจสั่งห้าม บล็อก หรือลบบัญชีผู้ใช้ใดๆ หากเราเห็นว่าเจ้าของบัญชีหรือผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงหรือกฎขององค์กร (House Rules) ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บริการของเราไปในทางที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้ จะเป็นไปตามตัดสินใจของเราเพียงฝ่ายเดียว .

การเป็นโมฆะ

 1. หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ที่อาจเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยผลของกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ส่วนที่เหลือของข้อตกลงยังคงใช้ได้และมีผลใช้บังคับต่อไป โดยส่วนที่เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้จะได้รับการแทนที่ด้วยส่วนที่ยังใช้ได้ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ทางการค้าของข้อตกลงนี้ได้ใกล้เคียงที่สุด

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับทั่วไป

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ไม่ว่าจะมีที่มาจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ตัวบทกฎหมาย หรืออื่นๆ) จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอังกฤษและเวลส์ การดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการพิจารณาคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางสัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ ตัวบทกฎหมาย หรืออื่นๆ) จะต้องมีขึ้นต่อหน้าศาลอังกฤษและเวลส์เท่านั้น และด้วยข้อกำหนดนี้ คุณยินยอมและยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลเหลานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการพิจารณาคดีอันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. คุณต้องไม่โอนสิทธิ อนุญาตช่วง หรือโอนสิทธิใดๆ ที่คุณมีตามข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้
 3. หากข้อบังคับของข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้ใช้บังคับไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การใช้บังคับไม่ได้ของข้อบังคับดังกล่าวจะไม่มีผลต่อข้อบังคับอื่นๆ ของข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
 4. การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ์ใดๆภายใต้ข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้ไม่สามารถถือเป็นการสละสิทธิ์หรือแก้ไข