Umowa członkowska/Warunki

Otrzymałeś(-aś) zaproszenie do udziału w projekcie badania rynku („Społeczność”) przeprowadzanym przez firmę C Space Corporation w imieniu jej klienta („Sponsor”). Więcej informacji o firmie C Space można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem cspace.com. Więcej informacji o Sponsorze – patrz Społeczność. W niektórych Społecznościach Sponsor pozostaje anonimowy.

Aby wziąć udział w Społeczności, uczestnik musi zapoznać się z poniższymi Warunkami, zrozumieć ich treść i zaakceptować, ponieważ niniejsze Warunki regulują dostęp do Społeczności, udział w niej i zasady korzystania. Korzystanie ze Społeczności podlega również Zasadom użytkowania C Space dostępnym na stronie internetowej cspace.com/terms-of-use_pl-pl.

Twoje konto Społeczności

Nie udostępniaj nikomu swoich danych logowania do Społeczności. Otrzymałeś(-aś) zaproszenie do udziału w Społeczności na podstawie szczególnych kryteriów – zaproszenie przeznaczone jest tylko dla Ciebie. Włączenie Cię do Społeczności odbyło się na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji, które spełniają kryteria doboru Społeczności. C Space może zablokować dostęp uczestnika do Społeczności lub do konta bez wcześniejszego powiadomienia według uznania C Space lub Sponsora Społeczności, w tym w przypadku udostępnienia przez uczestnika jego danych dostępu innej osobie, podania fałszywych informacji istotnych pod względem kryteriów doboru Społeczności, naruszenia przez uczestnika Kodeksu postępowania Społeczności, zaistnienia zmiany celu badania rynku naszego Sponsora, braku aktywnego udziału w działaniach Społeczności ze strony uczestnika lub nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień Regulaminu.

Kodeks postępowania Społeczności

Kodeks postępowania Społeczności reguluje zasady udziału w Społeczności i warunki korzystania z niej. Kodeks postępowania ma na celu zapewnienie, że Społeczność jest bezpiecznym środowiskiem, w którym wszyscy członkowie czują się komfortowo. W przypadku naruszenia Kodeksu postępowania dostęp do Twojego konta Społeczności może zostać zawieszony lub zablokowany.

Polityka prywatności

Jednym z elementów udziału w Społeczności jest udzielanie odpowiedzi na określone pytania i udział w różnych działaniach. W niektórych przypadkach wymagane może być podanie imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail. Ponadto, możemy gromadzić tzw. wrażliwe dane osobowe (np. dotyczące pochodzenia etnicznego, dochodu, wykształcenia itp.) w celu stworzenia zrównoważonej Społeczności odzwierciedlającej populację klientów; takie dane nie są pozyskiwane i nie będą wykorzystywane w celach dyskryminacyjnych. Nie masz obowiązku udzielania odpowiedzi na takie pytania ani przesyłania wrażliwych danych, jeśli Ci to nie odpowiada.

Wszelkie informacje, które prześlesz, mogą być wykorzystane w następujący sposób:

a) w celu określenia, czy spełniasz kryteria udziału w Społeczności;
b) w celu przesłania Ci informacji dotyczących Twojego udziału w Społeczności;
c) w celach badania rynku przeprowadzanego w imieniu klienta C Space za pośrednictwem Społeczności;
d) w celu przeprowadzenia analizy, oceny i/lub udoskonalenia usług i narzędzi badania rynku C Space.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przedstawicielom rządu, sądów, organów ścigania lub urzędu kontroli na mocy zgodnego z prawem nakazu w obszarze jurysdykcji, którego jesteś mieszkańcem lub zgodnie z miejscem przechowywania i/lub przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz zrezygnować z ujawnienia swoich danych osobowych, gdy jest to wymagane przez zgodny z prawem nakaz.

Firma C Space będzie wykorzystywać Twoje dane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityki prywatności C Space, której tekst dostępny jest na stronie cspace.com/privacy_pl-pl. W większości przypadków Twoje działania w ramach Społeczności przedstawiane są Sponsorowi w formie łącznej i nie uwzględniają Twoich danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail). Firma C Space może jednak uwzględnić w raportach składanych Sponsorowi wszelkie treści, które przesyłasz do Społeczności, włączając cytaty, zdjęcia, filmy wideo, informacje o udziale w działania Społeczności. W niektórych przypadkach firma C Space może również udostępnić Twoje dane kontaktowe Sponsorowi lub Sponsor może mieć bezpośredni dostęp do Społeczności. W takich przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Sponsora, której tekst zostanie udostępniony za pośrednictwem Społeczności, ale będą one wykorzystywane wyłącznie w celach opisanych powyżej. W przypadku, gdy C Space lub Sponsor będą chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe lub materiały w celach innych niż opisane powyżej, zwrócą się do Ciebie z prośbą o udzielenie jednoznacznej zgody.

Akceptując niniejszą Umowę i przesyłając swoje dane oraz biorąc udział w Społeczności, udzielasz jednoznacznej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i polityk prywatności mających zastosowanie do Twojej Społeczności.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe były pozyskiwane i/lub wykorzystywane w ten sposób, nie przesyłaj ich do nas. Jeśli przesłałeś(-aś) już nam takie dane, a chcesz wprowadzić do nich zmiany lub je wycofać z naszych akt, skontaktuj się z Koordynatorem Społeczności, pisząc na adres [email protected].

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane na stronie mogą być hostowane, przechowywane, przetwarzane i/lub obsługiwane w Twoim kraju zamieszkania lub każdym innym kraju, w którym C Space, jej Sponsor lub jej podwykonawcy lub przedstawiciele mają swoje oddziały. Klikając poniższy przycisk „Akceptuję”, wyrażasz jednoznaczną zgodę na przesłanie Twoich danych poza granice Twojego kraju zamieszkania.

Używanie plików cookies

Pliki cookies są to niewielkie wiadomości przesyłane z naszej strony internetowej i przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym, które mają nam pomóc zapamiętać informacje na temat sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i uzyskiwania dostępu do Społeczności. Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów plików cookies, których używamy, znajduje się w naszej polityce prywatności. Używamy plików cookies na tej stronie, aby zapamiętać Twój adres e-mail i/lub Twoje preferencje oraz aby doskonalić działania na naszej stronie i w ramach naszych Społeczności. Klikając poniższy przycisk „Akceptuję” i biorąc udział w Społeczności online, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies w celu monitorowania Twojej aktywności podczas sesji. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie przez nas plików cookies w celu monitorowania Twojej aktywności podczas sesji dostęp do Społeczności lub korzystanie z niej mogą być niemożliwe.

Poufność

Jako członek Społeczności możesz mieć dostęp do pomysłów lub informacji, które są poufne i takie powinny pozostać. Nie udostępniaj nikomu poufnych pomysłów ani informacji, chyba że poinstruujemy Cię inaczej lub ujawnienie takich pomysłów będzie wymagane przez lokalne prawo. W przypadku ujawnienia informacji poufnych możemy być zmuszeni do usunięcia członka/członków Społeczności, którzy ujawnili takie informacje, albo do zamknięcia na stałe Społeczności.

Materiały, które udostępniasz Społeczności

Akceptując niniejszy regulamin i biorąc udział w Społeczności, udzielasz nieodwołalnego przekazania wszystkich praw do wszelkich pomysłów lub form ich wyrażenia, które zostały przez Ciebie przekazane w trakcie Twojego uczestnictwa w Społeczności, na rzecz firmy C Space lub Sponsora. Wszystkie komentarze, sugestie, materiały graficzne, pomysły (włączając pomysły dotyczące produktu i działań reklamowych) oraz wszystkie inne informacje lub materiały, które przesyłasz, publikujesz, ładujesz lub w inny sposób dostarczasz firmie C Space za pośrednictwem Społeczności stają się i pozostają wyłączną własnością firmy C Space oraz Sponsora Społeczności, włączając wszelkie przyszłe prawa związane z takimi przesłanymi materiałami, nawet w przypadku wprowadzenia w przyszłości zmian do niniejszych Warunków lub końca okresu ich obowiązywania. Oznacza to, że zrzekasz się wszelkich praw własności do takich przesyłanych materiałów i akceptujesz nieograniczone prawo firmy C Space oraz Sponsora do wykorzystywania i/lub scedowania lub w inny sposób przeniesienia praw do nich (lub materiałów lub pomysłów do nich podobnych) w formie dowolnego nośnika, teraz i w przyszłości, bez powiadomienia, wynagrodzenia ani żadnego innego zobowiązania wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.

Oświadczenie o odstąpieniu od roszczeń i zrzeczeniu się praw

Ponadto, wyrażasz zgodę na odstąpienie od roszczeń i zrzeczenie się praw wobec C Space oraz Sponsora w odniesieniu do wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności, prywatności i ochrony wizerunku, prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem oraz dochodzenia praw z tytułu innej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązujesz się zabezpieczyć i zwolnić C Space oraz Sponsora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, postępowania, szkód, kosztów, orzeczeń, kar lub wydatków każdego rodzaju (włączając uzasadnione wynagrodzenie prawników zgodnie z niniejszymi postanowieniami), które mogą zostać wszczęte przeciwko C Space, Sponsora i/lub ich urzędników, dyrektorów, przedstawicieli lub oddziały, na nich nałożone lub przez nich poniesione, w wyniku roszczeń związanych z wykorzystaniem przez nich jakichkolwiek, przekazanych przez Ciebie za pośrednictwem Społeczności, informacji, które są zastrzeżone, poufne i chronione prawem dowolnej jurysdykcji.

Witryny i aplikacje stron trzecich

Twój udział w Społeczności może wymagać korzystania z usług urządzeń przenośnych, włączając usługi transferu danych i/lub komunikatora. Pamiętaj, że zastosowanie będą miały zwykłe stawki Twojego operatora, takie jak opłaty za wiadomości SMS czy transfer danych; C Space nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty, które zostaną poniesione przez uczestników w okresie udziału w jakiejkolwiek Społeczności opartej na korzystaniu z urządzeń przenośnych.

Strona Społeczności może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, włączając łącza dodawane przez członków Społeczności. Łącza znajdujące się na stronach Społeczności mają wyłącznie charakter informacyjny. Jeśli uzyskujesz dostęp poprzez takie łącza do stron internetowych, treści lub materiałów wideo dostępnych za pośrednictwem Społeczności, ale zarządzanych przez strony trzecie, robisz to na własną odpowiedzialność; firma C Space ani Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość ani sposób wykorzystania Twoich danych osobowych.

Według uznania Sponsora Twojej Społeczności – Twoja Społeczność może uwzględnić opcję integracji lub powiązania Twojego konta Społeczności z usługami stron trzecich, włączając aplikacje mediów społecznościowych, takich jak Facebook®. W takim przypadku C Space dostarczy instrukcje dotyczące (a) powiązania Twojego konta Społeczności z Twoim kontem mediów społecznościowych i (b) zablokowania powiązania między Twoim kontem Społeczności a Twoim kontem mediów społecznościowych.

W przypadku dostępności takiej opcji i jeżeli użytkownik zdecyduje się na integrację swojego konta C Space z usługami stron trzecich lub portalami społecznościowymi, C Space nie ma już kontroli nad tym, kto może mieć dostęp do informacji powiązanych lub udostępnianych za pośrednictwem powiązanego konta. Informacje i treści udostępniane za pośrednictwem stron portali społecznościowych będą podlegały przepisom poliki prywatności i ustawieniom prywatności obowiązujących na Twoim portalu społecznościowym. Zamieszczanie swoich treści i/lub danych w witrynie stron trzecich lub za pośrednictwem usług stron trzecich następuje na odpowiedzialność użytkownika i nie jest objęte niniejszymi Warunkami. Nasze Usługi nie obejmują i nie mogą obejmować kontroli w zakresie zamieszczania treści lub udostępniania danych przez użytkowników w witrynach stron trzecich, włączając wszystkie portale społecznościowe.

W zakresie, w jakim Twoja Społeczność korzysta z aplikacji i usług w witrynach stron trzecich lub zawiera łącza do nich, korzystanie z takich witryn, aplikacji lub usług może również być regulowane przez przepisy polityki prywatności i regulamin użytkowania witryn i/lub aplikacji stron trzecich. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i innymi umowami, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z takich witryn i/lub aplikacji stron trzecich.

Firma C Space ani Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych przez takie strony trzecie; C Space nie udziela żadnych gwarancji, że takie witryny lub aplikacje stron trzecich są wolne od wirusów i złośliwego oprogramowania komputerowego. C Space oraz Sponsor jednoznacznie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty i wydatki, które możesz ponieść w wyniku użytkowania takich witryn, usług i/lub aplikacji stron trzecich.

Treści generowane przez użytkownika

Społeczność to miejsce, za pośrednictwem którego członkowie mogą uczestniczyć w interaktywnej i dynamicznej społeczności internetowej. Ze względu na interaktywny charakter Społeczności informacje i materiały publikowane na stronach Społeczności przez jej członków nie podlegają kontroli ani wstępnemu zatwierdzaniu przez firmę C Space ani Sponsora. Wszelkie informacje lub materiały publikowane online przez członków Społeczności, włączając porady i opinie, stanowią poglądy osób zamieszczających je na własną odpowiedzialność i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy C Space lub Sponsora. C Space ani Sponsor niepromują, wspierają, sankcjonują, zachęcają, sprawdzają ani nie akceptują komentarzy, opinii czy stwierdzeń zamieszczanych na stronach Społeczności. Akceptujesz fakt, że firma C Space oraz Sponsor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w odniesieniu do wszelkich informacji lub materiałów publikowanych przez inne osoby.

Brak obowiązku monitorowania

Firma C Space ani Sponsor Społeczności nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez inne osoby, włączając członków Społeczności, nie mają również obowiązku wstępnego weryfikowania treści publikowanych na stronach Społeczności. Firma C Space i/lub Sponsor mają prawo, ale nie obowiązek, do odmowy opublikowania, do przeredagowania lub usunięcia dowolnych treści z dowolnego powodu. Firma C Space ani Sponsor Społeczności nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenia lub opóźnienia związane z usunięciem materiałów.

Uznanie dla Członków

Firma C Space oraz Sponsor Społeczności cenią Twój udział w Społeczności. W podziękowaniu za dzielenie się swoimi opiniami i punktem widzenia możemy okresowo oferować członkom udział w określonych programach lojalnościowych. Na uczestniku spoczywa obowiązek określenia kwoty i zapłacenia podatku lub cła związanych z nagrodami, które otrzymuje. Mamy prawo – dowolnym momencie i z dowolnego powodu – zawiesić lub wycofać członkowski program lojalnościowy. Więcej informacji o członkowskich nagrodach lojalnościowych znajduje się w sekcji Członkowski plan lojalnościowy na stronach Społeczności.

W przypadku pytań

Wszelkie pytania dotyczące Twojego udziału w Społeczności należy kierować do swojego Koordynatora Społeczności C Space.

Powiadomienie o zmianach

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Podczas każdej wizyty na stronach Społeczności sprawdzaj sekcję Umowa członkowska, aby na bieżąco zapoznawać się z aktualną wersją Regulaminu. Udział w Społeczności i korzystanie z niej potwierdza zaakceptowanie przez uczestnika obowiązującego w danym momencie Regulaminu.

Zrzeczenie się, ograniczenie odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

C Space I/LUB SPONSOR SPOŁECZNOŚCI NIE RĘCZĄ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ ANI ŻADEN INNY ASPEKT PORAD, OPINII, STWIERDZEŃ CZY INNYCH INFORMACJI ROZPOWSZECHNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM SPOŁECZNOŚCI ONLINE ORAZ ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA ZE STRONY SPOŁECZNOŚCI DOWOLNYCH TREŚCI, KTÓRE UZNAJĄ ZA NIESTOSOWNE.

FIRMA C Space, SPONSOR SPOŁECZNOŚCI I/LUB ICH ODDZIAŁY DĄŻĄ DO UTRZYMANIA TEJ SPOŁECZNOŚCI ORAZ JEJ DZIAŁALNOŚCI, ALE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI JAKICHKOLWIEK WAD, KTÓRE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ, STRONIE SPOŁECZNOŚCI ANI W ZAKRESIE JEJ DZIAŁANIA. W ZAKRESIE DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI, FIRMA C Space ORAZ SPONSOR SPOŁECZNOŚCI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I BRAKU NARUSZENIA PRAW. FIRMA C Space ORAZ SPONSOR SPOŁECZNOŚCI NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (I) DZIAŁANIE STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI BĘDZIE NIEZAKŁÓCANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, WOLNY OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB WOLNY OD WAD I BŁĘDÓW; (III) REZULTATY UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; ORAZ (IV) WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. UCZESTNIK (A NIE C Space ANI SPONSOR SPOŁECZNOŚCI) POKRYWA WSZELKIE KOSZTY SERWISU, NAPRAWY LUB DOSTOSOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO I OPROGRAMOWANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE Z POWODU WIRUSÓW, BŁĘDÓW I WSZELKICH INNYCH PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI. W PRZYPADKU, GDY PRAWO USTAWOWE ZAKŁADA, ŻE DOWOLNA GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA Z NINIEJSZEJ UMOWY, TAKA GWARANCJA BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIE, ALE TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA C Space, SPONSOR SPOŁECZNOŚCI I/LUB ICH ODDZIAŁY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY LUB URAZY, WŁĄCZAJĄC SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, NIEMATERIALNE I INNE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI LUB DOWOLNYCH MATERIAŁÓW NA STRONACH SPOŁECZNOŚCI, BĘDĄCYCH REZULTATEM DZIAŁANIA UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SPOŁECZNOŚCI LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONIE I/LUB SPOŁECZNOŚCI, LUB W ZWIĄZKU Z NIMI. FIRMA C Space ORAZ SPONSOR SPOŁECZNOŚCI NIE PONOSZĄ W TYM ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI C Space, SPONSOR LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY LUB SPONSORA ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBEJMUJE TO MIĘDZY INNYMI SZKODY LUB URAZY SPOWODOWANE BŁĘDEM, ZANIEDBANIEM, PRZERWANIEM DZIAŁANIA, WADĄ LUB AWARIĄ W DZIAŁANIU, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB PRZESYLE, AWARIĄ LINII LUB WIRUSEM, ROBAKIEM, KONIEM TROJAŃSKIM LUB INNYM SZKODLIWYM ELEMENTEM KOMPUTEROWYM. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ C Space, SPONSORA SPOŁECZNOŚCI I/LUB ICH ODDZIAŁY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB ŻĄDAŃ WNIESIONYCH PRZECIWKO C Space BĘDĄCYCH SKUTKIEM LUB WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEGO UDZIAŁU W SPOŁECZNOŚCI C Space ONLINE.

NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ ODSTĄPIĆ OD WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ I ZADOŚĆUCZYNIENIA SZKÓD (RZECZYWISTYCH I WTÓRNYCH) DOWOLNEGO RODZAJU I NATURY, ZNANYCH I NIEZNANYCH, PODEJRZEWANYCH I NIEPODEJRZEWANYCH, UJAWNIONYCH I NIEUJAWNIONYCH („ROSZCZENIA”), WYNIKAJĄCYCH LUB W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ CIEBIE TEJ STRONY I/LUB SPOŁECZNOŚCI, SKIEROWANYCH PRZECIW C Space, SPONSOROWI SPOŁECZNOŚCI I KAŻDEMU Z ICH ODNOŚNYCH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANU KALIFORNIA, ZRZEKA SIĘ SWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ARTYKUŁU 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY GŁOSI, ŻE: „OGÓLNE ODSTĄPIENIE OD ROSZCZEŃ NIE DOTYCZY ROSZCZEŃ NA KORZYŚĆ WIERZYCIELA, O ISTNIENIU KTÓRYCH NIE WIEDZIAŁ LUB ISTNIENIA KTÓRYCH NIE PODEJRZEWAŁ W MOMENCIE UPRAWOMOCNIENIA SIĘ ODSTĄPIENIA I KTÓRE, JEŚLI BYŁYBY MU ZNANE, MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne na mocy prawa lub rozporządzenia rządowego, pozostała część Umowy pozostaje ważna i wykonalna, a nieważne postanowienie(-a) należy zastąpić ważnymi postanowieniami, które w najbardziej zbliżony sposób oddają zamierzenia handlowe niniejszej Umowy.

Prawo właściwe

W przypadku wszelkich sporów związanych z użytkowaniem Społeczności zastosowanie mają przepisy prawa stanu Massachusetts. W przypadku wystąpienia użytkownika na drogę sądową w związku z użytkowaniem przez niego Strony internetowej lub Społeczności, zobowiązuje się on do wszczęcia takiego postępowania wyłącznie przed sądami stanowymi lub federalnymi hrabstwa Suffolk w stanie Massachusetts i wyraża zgodę na objęcie właściwością rzeczową i miejscową takich sądów.