ข้อตกลงการใช้งาน

ทั่วไป

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ระบุว่าคุณมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแถลงข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) และคุณได้ตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว เว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ผิด Communispace Corporation (หรือเรียกว่า C Space) และบุคคลภายนอกที่จัดหาเนื้อหาบนไซต์นี้อาจทำการปรับปรุงและ/หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมต่างๆ ที่อธิบายบนเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นเป็นระยะๆ หรือไม่

ข้อกำหนดเหล่านี้จะกำกับดูแลการใช้เว็บไซต์ของ C Space หากคุณต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัยออนไลน์กับ C Space การเข้าร่วมของคุณจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของข้อตกลงของสมาชิกชุมชน

ข้อกำหนดเหล่านี้รับรองถึงความเข้าใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และมีผลบังคับใช้เหนือการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อน หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือที่ขัดแย้งกัน หรือเพิ่มเติมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อตกลงของสมาชิกชุมชนของคุณ ข้อกำหนดของข้อตกลงของสมาชิกจะมีผลบังคับใช้ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯที่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ จะไม่มีผลบังคับใช้

ผู้ใช้ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์

เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้และปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ C Space Corporation หรือผู้ออกใบอนุญาตใช้งานของบริษัท และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ในฐานะงานที่รวบรวมหรือการรวบรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีให้บริการแก่คุณเพื่อการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นทรัพย์สินของ C Space Corporation และ/หรือบุคคลภายนอก การใช้งานซอฟต์แวร์นี้โดยคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของข้อกำหนดของข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานแก่ผู้ใช้ปลายทางซึ่งประกอบกันหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งาน”) คุณต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบกันหรือรวมอยู่ในข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งาน เว้นแต่คุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานเป็นอันดับแรก

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการรับประกัน (ถ้ามี) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งาน เว้นแต่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งาน ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไข การรับรอง และการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ ในความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใดๆ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

C Space Corporation และเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของ C Space Corporation ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ C Space Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้า หรือสร้างความเสื่อมเสียหรือทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า การทำซ้ำใดๆ ซึ่งเครื่องหมายการค้าของ C Space Corporation ต้องมีประกาศแจ้งทางลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้การอนุมัติโดย C Space Corporation (ดูข้อมูลการติดต่อที่ด้านล่าง)

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะบอกถึงความเกี่ยวข้องกันกับ C Space Corporation แต่อย่างใด เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ความน่าเชื่อถือ ความมีพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของ C Space Corporation และ C Space Corporation ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว C Space Corporation จัดหาลิงก์เหล่านี้ให้แก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการมีลิงก์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้มีนัยของการรับรองโดย C Space Corporation สำหรับเว็บไซต์เหล่านั้น C Space Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับลิงก์หรือโปรแกรมการลิงก์ใดๆ ได้ทุกเมื่อ

การรวมเข้ากับบริการของบุคคลภายนอก

บางส่วนและบริการบางอย่างบนไซต์นี้ของเราอาจอนุญาตให้คุณรวมบัญชี C Space ของคุณกับไซต์และบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook® หากคุณเลือกที่จะรวมบัญชี C Space ของคุณกับบริการของบุคคลภายนอกหรือไซต์โซเชียลมีเดีย C Space จะไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะมองเห็นบัญชีของคุณหรือสามารถเข้าถึงได้บ้าง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการโพสต์เนื้อหาและ/หรือข้อมูลของคุณไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ หรือผ่านบริการของบุคคลภายนอกใดๆ และถือว่าอยู่นอกเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริการของเราไม่ควบคุมและไม่สามารถควบคุมการโพสต์เนื้อหาหรือการแบ่งปันข้อมูลโดยผู้ใช้รายใดไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดียใดๆ เราขอสนับสนุนให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้งานของคุณสำหรับไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกใดๆ

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดหาให้ “ตามที่มี” ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไข การรับรอง และการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใดๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย C SPACE CORPORATION ไม่ขอรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันในเรื่องคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา ควรส่งถึงผู้จัดหาเนื้อหาดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น การยกเว้นดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

C SPACE CORPORATION ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ การดัดแปลง การสนับสนุน การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ C SPACE CORPORATION ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายจากการลงโทษ หรือในกรณีพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นผลตามมา (รวมถึงการสูญเสียธุรกิจ รายได้ ผลกำไร การใช้งาน ข้อมูล หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนหรือไม่ก็ตาม แม้ว่า C SPACE CORPORATION ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันอย่างเพียงพอและทำการสำรองข้อมูลและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้โดยเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ และจะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆ ต่อ C SPACE CORPORATION สำหรับข้อมูลที่สูญเสียไป เวลาที่ต้องเรียกใช้ซ้ำ เอาท์พุทที่ไม่ถูกต้อง ความล่าช้าของงาน หรือการสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหานี้ คุณตกลงที่จะป้องกันความเสียหายให้แก่ C SPACE CORPORATION และคุณตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้อง C SPACE CORPORATION ต่อการใช้เว็บไซต์นี้ หรืออ้างสิทธิ์ใดๆ บนพื้นฐานของการใช้เว็บไซต์นี้ การแก้ไขเยียวยาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณในที่นี้ ก็คือการที่คุณยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อร้องเรียนในเรื่องลิขสิทธิ์

C Space เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรามีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าในลักษณะใด โปรดส่งหนังสือแจ้งโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้

โปรดส่งหนังสือแจ้งของคุณไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

DMCA Designated Agent
C Space Corporation
290 Congress Street, 7th Floor
Boston, MA 02210
USA

[email protected]
Fax: +1 6173164200